Νεκρός παιδίου ἀσπαίρων, φίλτατοι!!! Τούς Ρομά αἰτιῶνται πάντες!!! 
Ἐν ᾧ παιδία διδασκόμενα ἐτύγχανον ὄντα ἐν διδασκαλίῳ εἰς Ἀττικῆς Μενίδι, ἀπό ἀπροσδοκήτου κακῆς τύχης, τῶν παιδίων ἕν, ἔτη γεγονός ἕνδεκα, τυπτόμενον ἐξαίφνης βλήματι τήν κεφαλήν ἀπέθανεν παραυτίκα!!! Οἵα δεινή τύχη, φίλτατοι, παρεφύλαττε τήν ζωήν τοῦ δυστυχοῦς παιδίου!!! Ὁμολογεῖται δε τοῖς πᾶσιν ὅτι τό βλῆμα, οὐδενός τῶν ἔσω ὄν, ἐβλήθη ἔξωθεν τοῦ διδασκαλίου ὑπό ἀγνώτων τινῶν, Ρομά τό γένος, ἀντιμαχουμένων ἐπί ἀλλήλοις διαφωνίας τινός ἕνεκεν!!!! Ζητητέον τε καί ἐρευνητέον τῇ ἀστυνομίᾳ τούς δράσαντας τοῦτο τό ἀνόσιον ἔργον!!! 
Συλλυποῦμαι τοῖς οἰκείοις, μάλιστα δε πάντων τοῖς τοκεῦσι τοῦ τέκνου!


Εὐμήχανος  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top