Χάλαζα σφοδρά τε καί ὄμβρος, μετά κακῆς θυέλλης ἀνέμου, ἐνέσκηψεν τῇ προτεραίᾳ ἀπροσδοκήτως εἰς τάς Ἀθήνας!!! Ὁδοί, ὑπόγεια οἰκήματα καί χῶροι πλατεῖαι ἐπληρώθησαν ἐξαίφνης ὕδατι τό παράπαν!!! Ἡ καλουμένη ὁδός Πειραιῶς, ἐγγύς τοῦ ἐμοῦ οἴκου, εἰς τοσοῦτον ἐκ τοῦ πολλοῦ ὄμβρου ἐπληρώθη ὕδατι, ὥστε οὔκ ἐξῆν ὀχήμασι τε καί ἀνθρώποις ἀσφαλῶς διέρχεσθαι διά τῆς ὀδοῦ!!!! 

Ὡς ἔοικε, φίλοι, τό τοῦ καιροῦ ἔτι ἄστατον τυγχάνει ὄν καί χρή τόν νοῦν τούτῳ καλῶς προσέχειν πρίν ἐξιέναι τοῦ οἴκου. Εἰ ἀνέφελος ὁ ἀήρ ᾖ, εἰ μή.!!!

Χαίρετε

Εὐμήχανος  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top