Διονύσιος πρός Σπεύσιππον: Ἐκ τῆς Ἀρκαδικῆς σου μαθητρίας (Ἀξιοθέας) ἔστι καταμαθεῖν τὴν σοφίαν!!!


Ὑπέρ τῶν γυναικῶν πάλιν ὁ λόγος φίλτατοι, καί δη ὑπέρ Ἀξιοθέας τῆς Φλειασίας. Οἴη γυνή καί ἡ Ἀξιοθέα!!  Τῶν μᾶλλον ἐπισήμων μεγάλων Ἑλληνίδων τῆς ἀρχαιότητος ἦν αὕτη ἡ γυνή, φοιτήσασα πολλά ἔτη ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ περί τήν φιλοσοφίαν. Ἠξίωσαν δε τήν Ἀξιοθέα ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ τῶν μεγίστων τιμῶν τῆς σοφίας. Καί ὡς ἀληθῶς πολλάκις ἐβουλήθην ὑπόμνημα γρᾶψαι περί τῆς Ἀξιοθέας ἐν τῷ προτέρῳ. Ἄρχομαι οὖν τοῦ λόγου διηγούμενος τά τῆς Ἀξιοθέας ὑμῖν. 

Ἀξιοθέα Ἑλληνίς τό γένος, ἐκ Φλιοῦντος Πελοποννήσου, ἐγενήθη ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ Ἀκαδημεία ἵδρυτο ὑπό τοῦ Πλάτωνος, ὅποι περ τόν πλεῖστον χρόνον διετέλεσε ὁ Πλάτων φιλοσοφῶν ἄχρι τῆς τελευτῆς αὐτοῦ τῷ 347. Τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ἐγενήθη ἡ Ἀξιοθέα, ὁ Φλιοῦς ἐτύγχανε ὑπό τοῖς Λακεδαιμονίοις γεγονώς. Ἀξιοθέα οὖν ἔτι νέα οὖσα, ἐπρίατο τινά τῶν ἔργων τοῦ Πλάτωνος ὡς προμελετήσειε τήν φιλοσοφίαν, μάλιστα δε τήν τοῦ Πλάτωνος, ὥσπερ εἴρηται τῷ Θεμιστίῳ!!!
Ἀξιοθέα, ἀκολούθως τοῖς ἑαυτῆς βουλεύμασι, εἰς Ἀθήνας ἀφίκετο ὅπως μαθητρίς φιλοσοφίας γένηται ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ, ὅπερ καί ἐγένετο. Ἐνταῦθα πολλά ἔτη φοιτῶσα τοῦ Πλάτωνος ἤκουε διδάσκοντος περί σοφίαν τε καί ἐπιστήμας. Μετά Πλάτωνα θανόντα, μάλα γηραῖον ὄντα, Ἀξιοθέα μαθητρίς οὐ μόνον τοῦ Σπευσίππου, ἀνεψιοῦ τοῦ Πλάτωνος πρός μητρός, ἀλλά καί τοῦ Μενεδήμου τοῦ Ἐρετριέως ἐγένετο, ὥσπερ γέγραπται ἐν τινί παπύρῳ!!! Ἀξιοθέα κατά τούς Σπευσίππου χρόνους διδάσκαλος σοφίας ἐγένετο ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ, ἐν ᾗ τῶν ἀνδρῶν πολλοί ἤκουον αὐτῆς διδασκούσης. Σύν δε τῇ Ἀξιοθέᾳ καί ἡ Λασθένεια ἡ Μαντινική μαθητρίς τοῦ Πλάτωνος ἐγένετο ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ!!! 
Φησὶ δὲ Διογένης ὁ Λαέρτιος ἐν τοῖς Βίοις φιλοσόφων "Ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ ( τοῦ Σπευσίππου) καὶ αἱ Πλάτωνος ἀκούειν μαθήτριαι, Λασθένειά τε ἡ Μαντινικὴ καὶ Ἀξιοθέα ἡ Φλιασία...Καὶ Πλάτων μὲν ἀτελεῖς φόρων τοὺς παρ' αὐτὸν φοιτῶντας ἐποίει· Σπεύσιπος δασμολογών καὶ παρ' ἑκόντων καὶ ἀκόντων ἐλάμβανεν.»" 

Πλεῖστοι τῶν νῦν, φίλτατοι, οἴονται ὅτι οὔκ ἐξεγένετο ταῖς γυναιξί μετέχειν τῆς παιδεύσεως κατά τούς παλαιούς χρόνους. Καί οὐδέν ψευδέστερον τούτου τοῦ ἔπους ἐστί. Ράδιον δήτα ἐστί τινί χρωμένῳ τῷ διαδυκτίῳ, νῦν καλούμενον internet, εὐρεῖν τῶν πάλαι γυναικῶν οὐκ ὁλίγας μετεχουσῶν πάντων τῶν ἐπιστημῶν. Πολλάκις δε καί μοι γέγραπται τόν πρότερον περί τούτων, τῶν γυναικῶν, ὥσπερ ἡ Αρήτη, ἡ Ἀσπασία, ἡ Σαπφώ κ.λπ. Ἔτι δε μέλλω τάχα γράψειν καί περί τῆς Ὑπατίας τῆς Ἀλεξανδρινῆς. Εὖ γάρ ἴστε οἴου ἀπανθρώπου τρόπου ἐτελεύτησεν ἡ Υπατία ὑπό τῶν μαινομένων χριστιανῶν!!!! 
Ἔτι δε καί τοῦτο, φίλοι, ἀκούω πολλῶν λεγόντων, ὡς τό πάλαι οὐχ οἷον τε ἦν γυναιξί ἐξιέναι τῆς οἰκίας αὐτῶν καί τούτου ἕνεκεν ἀπειργμέναι, ὥσπερ ἐν εἰρκτῇ, διετέλουν ἐν τῇ οἰκίᾳ κατά πάντα τόν βίον!!!! Καί ἴνα τί λέγουσι τοσοῦτα πολλά τε καί μεγάλα ψεύδη, οὐκ ἔχω εἰπεῖν. Δοκεῖ δε μοι χριστιανοί λέγειν ταῦτα, τά ψεύδη, εὖ εἰδότες τόν δουλικόν βίον ὅν αἱ νῦν γυναῖκες βιοῦσιν ὑπό τοῖς ἀνδράσιν. Οἶμαι, οὐκ εἰκός ἐστί τινά, Ἕλληνα ὄντα, συκοφαντεῖν τόν Ἑλληνικόν κόσμον, ἀλλοτρίου θρησκευματός χάριν!!! Καί ὡς ἀληθῶς πολλαί ψευδεῖς κακηγορίαι τοῖς συκοφάνταις εὕρηνται κατά τῶν πάλαι Ἀθηναίων. 
Χρή ἡμᾶς, φίλοι, τούτῳ τόν νοῦν προσέχειν διαλεγομένους πρός τινά, εἰ συκοφάντης ὁ λέγων ἐστί, εἰ μή. Καί εἰ μέν συκοφάντης εἴη, ἔασον αὐτόν χαίρειν, φίλτατοι!!! 

Εὔχομαι ὑμᾶς εὐτυχῆσαι

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top