Τῶν Κρητικῶν τις μαινόμενος, ὥσπερ κακό θηρίον ἐν οἰκτρᾷ καταστάσει διατελών, ἐξαίφνης καί ἐν τῷ μέσῳ τῶν Χανίων ἦρξε τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα τε καί τέκνα πύξ-λάξ τύπτειν ἄνευ οἴκτου πολλάς πληγάς κατά τό σῶμα!!!! Εἰς τοσοῦτο δε παραφροσύνης πόρρω ἥκετο οὖτος ὁ Κρητικός, ὥστε οὐχ οἷον τε ἦν οὐδενί τῶν παρόντων σῶσαι τήν γυναῖκα καί τά τέκνα ἐκ τοῦ κακοῦ θηρίου τούτου, τοῦ κακοῦ Κρητικοῦ!!!! Τῶν δε παρόντων ὅστις ἐπειρᾶτο ἐπικουρεῖν τῇ γυναικί τε καί τέκνοις πληγάς καί οὖτος ἐλάμβανε, ἐργαλείῳ τινί "κατσαβίδι" τό ὄνομα, ὑπό τούτου, τοῦ μαινομένου Κρητικοῦ!!!! 
Ἐπί δίκῃ ἡ ἀστυνομία συνέλαβε αὐτόν πυνθανομένη τηλεφωνικῶς τά συμβαίνοντα ἐκ τινός τῶν παρόντων.

Αἰδώς!!!  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top