Τί ἐστί πάλι τοῦτο τό γενόμενον εἰς Ἰράν!!!
Ἄρτι ἠκόμενος οἴκοι ἀπό ἀσχολίας τινός καί ἀναγιγνώσκων τήν ἐφημερίδα, αὖ ἄναυδος ἐγενόμην τῆς βαρβαρότητος τῶν Τζιχαντιστῶν!!! Ἀκούσατε, ἀκούσατε τήν ἀναγνώσματος ἐπιτομήν!!!
"Ἐπί τό χεῖρον ἠλλοιώθησαν τήν ὄψην καυστικῷ τινί ὑγρῷ, πλέον τῶν δέκα νέων εἰς Ἰράν ὑπό τῶν Τζιχαντιστῶν"!!!
Νέα ἤθη τε καί τρόποι τῶν Τζιχαντιστῶν, φίλτατοι!!! Τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τοῦ τρομακτικοῦ συμβάντος εἰς Τεχεράνην καί νέον συμβάν ἐγένετο!!! 
-Πῶς ἔχεις τῶν νῦν ὦ Γιάννη;
-Ὅπως; Καθ´ ὅν τρόπον ἀεί εἶχον!!!
Εἰς τί ἔτι κτείνουσιν ἀνθρώπους, οἱ τοῦ ISIS; Καθ´ ἑκάστην τήν ἡμέραν περί πλείστου ποιοῦνται κτείνειν τούς ἀνθρώπους ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης!!! Οὐ δε μόνον ὅτι ἄνδρες ἀποκτείνουσιν ἀλλά καί γυναίκες καί παιδία!!! Τί οὖν οὐ πέρας ἐπιτιθέασιν τούτοις; Τί μή; Τῆδε τῇ ἡμέρα εἰς Ἰράν, τῇ προτεραίᾳ εἰς Ἀγγλίαν!!! 
Καί ἔγωγε σύμφημι τοῖς λέγουσιν περί τῶν Τζιχαντιστῶν ὅτι βάρβαροι τυγχάνουσι ὄντες!!! 

Αἰδώς βάρβαροι!!! 
Ἀηδία γέγονε τοῦτο !!! 


Ἔρρετε εἰς κόρακας ἐκ τῆς οἰκουμένης!!


Εὐμήχανος  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top