Ἐν Ἑλλάδι, ὦ Ἕλληνες, οἱ πονηροί Εὐρωπαῖοι, φίλοι νομιζόμενοι παρά πάντων, τῆς μέν Ἑλλάδος ἠμέλουν ἀνά πᾶν ἔτος κατ´ ὀλίγον, ἐπιφέροντες οὕτως τοῖς Ἕλλησιν τέταρτον θανάσιμον μνημόνιον ἄχρι τοῦ 2060!!! Καί ὡς ἀληθῶς ἡ Ἑλλάς ἄπειρος οὖσα τῆς πονηρᾶς τέχνης τῶν Εὐρωπαίων, ἐλάμβανε παρά αὐτῶν ἐπικουρίαν, ἅμα χαίρουσα τε καί οἰομένη λαμβάνειν προίκᾳ αὐτήν, τήν ἐπικουρίαν, ὥσπερ παρά φίλων!!! Καί τι οἴεσθε δῶρα ἐκόμισαν ἡμῖν οἱ πονηροί Εὐρωπαῖοι τῆς ἐπικουρίας ἕνεκεν; Θανάσιμον τέταρτον μνημόνιον χεῖρον πάντων τῶν προγεγενημένων !! 
Ὦ πονηρέ Εὐρωπαῖε, ἵνα τί γένηται, τήν Ἑλλάδαν τοσοῦτον κακόν ἐποίησας!!! Νῦν γελῶμεν, νῦν κλαίομεν τῆς συμφορᾶς, ὦ πονηρέ Εὐρωπαῖε!!! Ὡς εἰκός ἦν, ἄπαυστον ἐποίησας ἅμα θανάσιμον μνημόνιον τε καί Ἑλλήνων ἄλγος διά παντός!!! Νῦν οὐχ οἷον ἐστί οὐδενί τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν προτέραν τοῦ μνημονίου εὐμάρειαν καταστῆσαι πάλιν τήν Ἑλλάδαν πρίν τό 2060 γενέσθαι τοῖς εὖ φρονοῦσιν!!!! Φεῦ τῆς Ἑλλάδος, φεῦ καί τῶν τέκνων αὐτῆς!!!! 
Τίς τά Ἑλλήνων τέκνα νῦν ὀρθῶς ἀναθρέψει, ὦ πονηρέ Εὐρωπαῖε; 
Τίς τό Ἑλλήνων ἄλγος νῦν θεραπεύσει; Ἔχεις εἰπεῖν;
Αἰδώς ...ἀχρεῖοι!!!
Εὔχομαι συντόμως δίκην μετελθεῖν τῶν ἀλγούντων Ἑλλήνων!!! 
Γένοιτο!!!  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top