Ἀπό τοῦ φιλοξένου Ὀρίου τῆς Εὐβοίας, εὐδαιμονοῦσα μικρά κώμη ἐγγύς Κύμης, καλήν ἡμέραν λέγω ὑμῖν τοῖς πᾶσιν, φίλοι Ἕλληνες. 
Συμβάν αὖθις, φίλτατοι, ἅμα τε λυπηρόν καί τραγικόν εἰς Πακιστάν ἐγένετο!!!! Οὐ μείονες τῶν εἴκοσι καί ἑκατόν, ζῶντες ἠνθρακώθησαν ὅτε μεταφορικόν τι βαρύ ὄχημα, καλούμενον νῦν φορτηγό,  ἄνω-κάτω ἐγένετο ὑπό ἀγνώστου τινός αἰτίας!!! Τό ὄχημα πληρούμενο πετρελαίου ἐτύγχανε ὄν ὅτε ἀνετράπη καί τούτου ἕνεκεν, τῆς ἀνατροπῆς, εἰς ἄσβεστον δεινή φλόγα ἐνεβάλετο. Διόπερ καί μάλα ἰσχυρῶς ἐξερρήξατο φλεγόμενον!!! Τῶν δε Πακιστανῶν, οἱ πέριξ αὐτοῦ ὄντες, ἕτερος ἀφ´ ἑτέρου ἠνθρακώνετο φλογί τοῦ πετρελαίου ἕνεκεν. Ἔτι δε πλείονες τῶν τριάκοντα καί ἑκατόν ἐτρώθησαν καί εἰς νοσηλευτήρια ἐκομίσθησαν ὡς θεραπευθησόμενοι!!!
Συλληποῦμαι τοῖς οἰκείοις τῶν νεκρῶν!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top