Ὀλεθρία νύξ πάλιν Ἀθήνησιν!!! 

Ἑλληνικός παραλογισμός!!! Ἐξάρχεια, χωρίον ἐγγύς τῆς Βουλῆς, ἔνθα οὐ προσβατόν τοῖς ἀστυνομικοῖς τῶν ἀναρχικῶν ἕνεκεν. Μενίδι, κώμη ἐγγύτατα Ἀθηνῶν, ἔνθα οὐ προσβατόν τοῖς ἀστυνομικοῖς τῶν ἀθιγγάνων ἕνεκεν!!!! Οἴμοι παρανοίας Ἑλληνικῆς!!!! Πῶς σωθήσεται ἡ Ἑλλάς, φίλτατοι;;; Οὐ γάρ ἀκούω ἄλλα ἔθνη Εὐρωπαϊκά τοιαῦτα εἶναι, πλήθοντα μη προσβατῶν χωρίων, ὥσπερ ἡ Ἑλλάς!!! Τί ἆραγε ἐστὶ μεῖζον ἀγαθὸν ἀνθρώποις ἀσφαλείας τε πλήν ὑγείας;; 
Ἄκουσον, ἄκουσον τί ἐγένετο τῇ προτεραίᾳ!!! 
Ἄναρχον ἔθνος ἀγνώτων τινῶν ἀνθρώπων ζώων, καλούμενοι ἀναρχικοί, ὧν οἱ πλεῖστοι ἴσως ἀλλότριοι ἡμῶν τό γένος εἰσίν, μή ὑπείκοντες ὑπό οὐδένα ἠγεμόνα καί γελοίαν πρόφασιν εὑρόντες ἀπρόσπληστον χῶρον ἐποίησαν τά Ἐξάρχεια ἀπροσκλίτως ἀπό τοῦ 2000 ἔτους καί ἐντεῦθεν!!! 
Περί δείλην ἤδη ὀψίαν τῇ προτεραίᾳ, οὗτοι οἱ ἄναρχοι, ἀναρχόμενοι πάλιν πρός μάχην, τοῖς ἀστυνομικοῖς ἐμάχοντο χερσίν, λίθοις, πελέκεσσι, πυρί, μολότωφ κατά πᾶσαν τήν νύκταν!! Κάδοι πληρούμενοι, ὀχήματα, καπηλεία καί ἄλλα πολλά, πυρί ὠλέσθησαν ὑπό τούτων, τῶν ἀνάρχων!!!
Τῶν ἀστυνομικῶν δε δύο ἐτρώθησαν μαχόμενοι τοῖς ἀναρχικοῖς καί εἰς νοσηλευτήριον ἐκομίσθησαν ὡς θεραπευθησόμενοι ὑπό τῶν νοσηλευτῶν. Συλληφθέντες; Οὐδείς τῶν ἀναρχικῶν!!!!!!! Ἀναρχία, ἀταξία, βία, ἀσωτία, ἀνομία, ναρκωτικά καί πᾶν ὅτι ἄν ἕτερον χεῖρον τούτων τυχόν εἴπῃ τίς, ὁρθόν τε καί ἀληθές ἄν εἴην!!! 
Ἅμα τε ὀργή καί φόβος μέγας τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐστίν καί οὐκ ἔστι οὐδείς ὅστις ὡς ἀληθῶς ἄν δύναιτο ἐπικουρεῖν αὐτοῖς ζῆν ἐν ἀσφαλείᾳ!!! 
Οὐ μόνον δε τῶν φλεγομένων δυσόσμων κάδων καί ὀχημάτων ἕνεκεν ἀλλά καί τοῦ μεγάλου θερινοῦ καύματος, πλέον τῶν 42 βαθμίδων τῆς Κελσίου κλίμακος κατά τήν ἡμέραν, μάλα καπνώδης τε δύσοσμος καί θερμός ἐγένετο ὁ ἀήρ ἀποπνίγων τούς καπνιζομένους τῶν ἐνοικούντων οἷς οὐκ ἐξῆν οἴκοι μένειν ἀσφαλῶς!!!!    
Τῶν ἐν Ἑλλάδι αἰσχίστων εἶναι τοῦτο μοι δοκεῖ, φίλτατοι, καί ἔργον ἐστίν, οἶμαι, τοῖς ἀστυνομικοῖς σώζειν τούς οἰκούντας!!! Τί ἆραγε μέλλει γενέσθαι; Οὐκ ἔστι τῶν Ἑλλήνων οὐδείς, ὅστις οἶδε τίνι τρόπῳ τοῦτο δυνατόν ἄν γενέσθαι!!! Χρή τούς Ἕλληνας πειρᾶσθαι σώζεσθαι ἀπό τούτου, τοῦ κακοῦ ἔθνους τῶν ἀναρχικῶν, ὡς μάλιστα τάχιστα πρίν ἀργά γενέσθαι. 

Εὔχομαι ἕκαστος ὑμῶν Δίας Ὀλύμπιος γενέσθαι!!

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top