Ρίψασα ἑαυτήν κατά τῆς γῆς ἀπό τοῦ πέμπτου  ροφώματος, ἀπέθανεν!!!  

Ἔοικε, φίλοι, ὅτι Ἑλληνίς τις ἐνοικοῦσα εἰς τόν Ἀθηνῶν Βύρωνα, ἀπέγνωκε τήν πᾶσαν ἐλπίδα τοῦ ζῆν ἐν Ἑλλάδι!! Ὡς εἴρηται τῇ τηλεοράσει, σήμερον τῆς πρωΐας ἀμφί ἡλίου ἀνατολήν, ἀπό τῆς πέμπτης ροφιαίας προεξοχῆς ἔρριψεν ἑαυτήν εἰς τό ἔξω κατά τῆς γῆς καί ἀπέθανεν!!! Ἑπτά καί τριάκοντα ἔτη γεγονυῖα μήτηρ τριῶν τέκνων!!! 
Ἐκ τῶν γειτόνων τινές ὁρῶντες αὐτήν ἐπί τό τειχίον τῆς προεξοχῆς πειρωμένη ἀναβῆναι ὡς ἑαυτήν ἀποκτενεῖν, ἀνεπιτεύκτως ὀξύ ἐβόων αὐτήν ὅπως μή ἑαυτήν ρίψῃ ἔξω τῆς προεξοχῆς!!! 
"Τέκνα γάρ εἶναι σοί" ἐβόων "μή ποιήσῃς τοῦτο"!!  
Ἀλλά αὕτη ἡ γυνή μηδενί τῶν βοώντων τόν νοῦν προσέχουσα, μεγάλη σιωπήν παρά πάντας ἐποίησεν οὕτω ραδίως ρίψασα ἑαυτήν κατά γῆς!!!  
Κούφα τῇ γυναικί χθών ἐπάνωθεν πέσοι. 

Εὖ γάρ ἴστε, φίλοι, ὅτι παρά πάντων ὁμολογεῖται πάνυ χαλεπόν εἶναι πορίζεσθαι τά ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς τῆς κρίσεως ἕνεκεν, μάλιστα δε τοῖς ἔχουσι καί παιδία. 
Χρή τούς ἄρχοντας τάχα οὐ μόνον τῶν νῦν ἀλλά καί τῶν μελλόντων κακῶν ἀποτροπήν εὐρεῖν πρίν ἄν καί ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων ἑαυτούς ἀποκτείνωσιν!! 

Θεοί, μή ἄλλων κακῶν ἡμᾶς, τούς Ἕλληνας, τυχεῖν!! 

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top