Φρίκη!!! Κυοφοροῦσα γυνή ἐβιάσθη τε καί διεφθάρη ὑπό Τούρκων!!! Οἵη περ φύλλων γενεή τοίη δε καί ἀνδρῶν, ὡς Ὅμηρος ἐν Ἰλιάδι φησίν. Εὖ γάρ ἴστε φίλοι ὅτι Τούρκοι οὐκ ἐξ εὐγενῶν πατέρων πεφύκασιν ὥσπερ οἱ Ἕλληνες τό παλαιόν, ἀλλά ἐξ ἀσήμων τε καί ἀγενῶν βαρβάρων, ἐκ Μογγολίας τό γένος. Ἀκούσατε οἷον τε φρικτόν συμβάν πάλιν  ἐγένετο ὑπό βαρβάρων Τούρκων. 
Τηλεοράσεως ἤκουσα τοῦτο, φίλτατοι Ἕλληνες. Ἀκούσατε !!!
Ὕπανδρος γυνή Συρίοθεν αὐτόμολος πρόσφυγος καταφυγοῦσα, πρός βόρειον Τουρκίαν ἀφίκετο μετά τῆς οἰκίας αὐτῆς, τοῦ Συριακοῦ πολέμου ἕνεκεν. Ἡ Σύρα, εἴκοσι ἐτῶν γεγονυῖα, μήτηρ ἤδη ἑνός δεκαμήνου παιδίου, κυοφοροῦσα ἐτύγχανεν αὖθις πάλιν ἕνατον μῆνα ἤδη, ὑπολειπομένη ὀλίγας τινάς ἡμέρας τῆς γεννήσεως. 
Ἀναίσχυντοι τε καί κτηνώδεις τινές τῶν βαρβάρων Τούρκων ἐντυχόντες τῇ Σύρᾳ μετά τοῦ παιδίου αὐτῆς, βίᾳ ἤγαγον αὐτήν εἰς χωρίον ἔρημον ἐγγύς τῆς πόλεως ἔνθα ὥσπερ θηρία ἐναλλάξ ἐβίασαν πολλάκις τήν δυστυχῆ αἱμορραγοῦσα καί κυοφοροῦσα γυναῖκα!!! Ἐκ τοῦ βιασμοῦ δε αὐτίκα διέφθειραν τήν γυναῖκα, τό ἔμβρυον τε καί τό δεκάμηνον παιδίον ὁμοῦ, κατάξαντες λίθοις τάς κεφαλάς αὐτῶν !!!!!! Εἰ καί οὐκ ἐπί μαρτύρων ἀλλά κρυπτόμενοι ἔπραξαν τά τοιαῦτα ἀνουσιουργήματα, εὐρεθέντες συνελήφθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας εἰς δίκην. Εἰς οἷον βαρβαρότητος ἤκουσι οὗτοι οἱ Τούρκοι, ὦ ἄνθρωποι!!! Φρίκη ἀεί παρέχουσιν τοῖς ἀνθρώποις!!!!
Ὡς δε εἴρηται τῇ Τουρκικῇ τηλεοράσει ἀμφί τά τριακόσια μύρια προσφύγων Συρίοθεν ἄκλητοι ἐνοικοῦσιν κατά πᾶσαν τήν Τουρκίαν καί τούτου ἕνεκεν, εἰ καί οὐκ ὀρθῶς ἔγωγε οἶμαι, τά ἐγκλήματα τά εἰς τούς Συρίους πολλά ἐστίν. Πλεῖστοι δε τῶν Τούρκων λογίζονται ὡς χρή τούς Συρίους τάχιστα ἐξιέναι τῆς Τουρκίας ὅποι ἄν ἕκαστος αὐτῶν βούληται!! 
Ὁποῖοι βάρβαροι εἰσί οἱ Τοῦρκοι φίλοι!! Κατά τό 2016 Τούρκοι εἰς πεντήκοντα καί τριακοσίας μάλιστα γυναίκας βιασθείσας διέφθειραν, ἐξ ὧν αἱ πλείονες ἐκ τῆς Συρίας!!!! Κατά δε τόν πρότερον Ἰούνιον, πέντε καί τριάκοντα ἀλλοδαπαί γυναῖκες βιασθεῖσαι διεφθάρησαν ὑπό  Τούρκων!!!!. Καί οὐκ ἔστι οὐδείς ὅστις δύναιτο ἄν ἐπικουρεῖν τούς Συρίους ἐν ἀσφαλείᾳ ζῆν ἕως ἄν ἡ ἐπιστροφή αὐτῶν γένηται ἀψ εἰς Συρίαν. Ἀνάγκη γάρ ἐστί τούς Σύριους μένειν ἐπί Τουρκίας. 
Ἐπί τῆς ἡμετέρας χώρας, τῆς Ἑλλάδος, οὐδείς ἔχει τοιοῦτον τί εἰπεῖν.  Εὖγε Ἑλλάδα!!!! Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top