Ἐδονήθησαν τά Δωδεκάνησα!!! Ἐξαιφνίδιος μεσονύκτιος σεισμός φονεύς!!!! 

Τί εἱμαρμένον ἐστί ἡμῖν, φίλοι, παντί ἄδηλον πλήν ἴσως τῷ θεῷ!!! Καί ἐν ᾧ ἡσύχως καθεύδων διατελεῖ τις οἴκοι, ἐξαιφνίδιος σεισμός τρομοποιός δονεῖ τήν ἅπασαν οἰκίαν !!! Ἐξ εὐνῆς αὐτίκα θεῖ οὗτος τοῦ οἴκου ἔξω, ἅμα τε ἀνάστατος καί βοῶν ὁξύτατα "σεισμός, σεισμός"!!! Ὅπερ μην τοιοῦτον τι ἐγένετο τῆς προτεραίας νυκτός κατά τά Δωδεκάνησα!!! 
Ἐν ᾧ ἡ νύξ κατεστρέφετο εἰς ὥραν ἡμίσειαν καί πρώτην τοῦ μεσονυκτίου, ἐξαίφνης ἐδονήθησαν τά πάντα σφόδρα ὑπό τρομοποιοῦ βοῶντος σεισμοῦ !! 
Οὐ μόνον ἐπί πολύν χρόνον ἑκάστοτε ἀλλά καί πολλάκις τῆς νυκτός ἐξ ἀρχῆς ἰσχυρῶς ἐπανελάμβανε τό δόνημα ὁ σεισμός, κατά γῆν τε καί θάλασσαν!!!! 
Ἀμφί τάς 6,5 βαθμίδας ἐπί τῆς Ρίχτερ κλίμακος!!! 
Σεισμός φονεύς, φίλοι, ὅς ὁμοῦ οἰκίας πολλάς τε καί δύο τῶν ἐνοικούντων ὤλεσεν ἐν τῇ νήσῳ Κῷ!!! Τῷ σεισμῷ νῦν τούς ἐνοικούντας χρή τόν νοῦν προσέχειν ἄχρι ὁλίγων ἔτι ἡμερῶν!!! 

Συλλυποῦμαι τοῖς ἐνοικοῦσι τῇ νήσῳ Κῷ!!   

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top