Μέγα τό τῆς θαλάσσης κράτος!!! 


Οἱ πάλαι Ἀθηναῖοι, φίλτατοι, πρῶτοι ἐναυπηγήσαντο στόλον νεῶν, ἐν τριήρους εἴδει, δι ὧν ἐκράτουν τῶν τότε ἐπισήμων θαλασσῶν!!! Ἀρχήν τῆς ναυπηγικῆς τέχνης ποιησάμενοι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καί μάλα ἔμπειροι ὄντες, ἐναυπηγήσαντο ἔτι καί ναῦς ὀλκάδας, ἀλιευτικάς, ἱππαγωγάς, φορτικάς, διδάξαντες τοῦτον τόν τρόπον τήν οἰκουμένην ναυπηγεῖν τῇ ναυπηγικῇ τέχνῃ πάσης τό εἶδος νεώς!!! 

Ἀπό τῆς τριήρους ἐκείνης καί ἄχρι τοῦ νῦν, ἴδετε εἰς οἷον τέχνης ναυπηγικῆς καί ἐπιτηδειότητος ἥκουσιν οἱ Ἀμερικανοί!!! 
Τήν τοῦ ἀνωτέρω πλοίου εἰκόνα ἴδετε, ὁπόσσον μέγα ἐστίν, ὁπόσσον τῆς θαλάσσης μέρος κατέχει, ὁπόσσον ἀσύνηθες τε καί τέρας φαίνεται τοῖς ἀνθρώποις εἶναι!!!! 
Ἀεροπλανοφόρον καλεῖται, φίλοι, τοῦτο, τό πλοῖον, ὅτι οἷον τ´ἐστί φέρειν ὑπέρ τά ἑκατόν ἀεροπλάνα ἐπί τῷ καταστρώματι!! 
Ἀπεικάσατε, φίλοι, τό ἀεροπλανοφόρον τοῦτο, τῇ τριήρει!!! Πλέουσα πόλις μοι δοκεῖ εἶναι μᾶλλον ἤ πλοῖον τοῦτο, τό ἀεροπλανοφόρον!!!
Νεότευκτον μέγα ἐναυπηγήσαντο τοῦτο οὗτοι, οἱ Ἀμερικανοί, USS Gerald R Ford ὀνόματι ὅ προκείμενον τοῦ Τράμπ τε καί πολλῶν τῶν ἀρχόντων ἄλλων, καθειλκύσθη τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδι εἰς Νόρφολκ τῆς Βιρτζίνια!!! 
Ὑπέρ τά τρία καί δέκα δις Εὐρώ ἐδαπανήθησαν εἰς τό ναυπηγεῖν τε καί ἀρμόζειν τοῦτο, ἔχον 337 μέτρα ἐν μήκει, 77 ἐν πλάτει, εἰκοσιπεντώροφον ἐς ὕψος, μέγα δε ἔχον βάρος 102 χιλιάδων τόνων!!!!
Τυγχάνει δε ἱκανῶς ὀπλισμένον ὄν, οὐ μόνον τοῖς βελτίστοις τῆς ὀπλικῆς τε καί ἠλεκτρονικῆς τέχνης ἀλλά καί τῇ ἡλεκτρομαγνητικῇ τέχνῃ διά τό τῶν ἀεροπλάνων ραδίως ἀπονέεσθαι!!!  
Ἔτι δέ τό USS Gerald R Ford οἷον τ´ ἐστί πλεῖν ἀμφί τά εἴκοσι ἔτη οὐδέν δεόμενον καυσίμου πλήν τοῦ ἀρχικοῦ. Εἰς τοσοῦτον χρόνον ἀεί θαλασσεῦον τοῦτο ἱκανόν ἐστίν!!! 

"Οὐδείς, οὐδείς τῶν ἀνθρώπων ἔστιν ὅστις θεόμενος τοῦτο, τό ἀεροπλανοφόρον USS Gerald R Ford, ἄν ὑπερήδετο μᾶλλον  τοῦ Τζέραλντ Φόρντ" ἔλεξε ἡ θυγάτηρ τοῦ Τζέραλντ Φόρντ, κελεύουσα τούς μαχίμους τε καί ναύτας ὁμοῦ  ἐπιβῆναι  τό πρῶτον τοῦ ἀεροπλανοφόρου.Εὔχομαι τῷ USS Gerald R Ford ἄριστα τε καί κατ´ ὀρθόν ἀεί πλεῖν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τύχη δέ ἀγαθή γενέσθαι τοῖς πᾶσι, τοῖς ἐν αὐτῷ.. 

Γένοιτο

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top