Βλάσφημος καί ἀμετροεπής Πάγκαλος!!

Εὐμήχανος ὑμῖν χαίρειν. Ἐγώ πολλάκις, ὦ φίλοι, θαυμάζω τί ἆραγε παθών οὗτος ὁ γαστρώδης σῦς, ὁ Πάγκαλος, συχνάκις ὀνειδίζει τε καί βλασφημεῖ κατά πάντων τῶν Ἑλλήνων;
 "Πάντες ὁμοῦ ἐδηδόκαμεν (ἐφάγομεν) τά ἀργύρια" ἔλεξε τῇ ὑστεραίᾳ τῆς κρίσεως!!! 
Πῶς δε οὐκ αἰσχρόν ἐστιν τό τινά, ἀφανῆ ὄντα, ὑβρίζεσθαι τε καί προπηλακίζεσθαι μηδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντα τοῦ δυνήσεσθαι ποτέ ἀμύνασθαι; Πῶς δε ἆραγε δύναιτο ἄν τις ἀκούειν τοῦ Παγκάλου λοιδορούμενος, μή δυνάμενος δέ ἐκπέμπειν φωνήν ὑπέρ αὐτοῦ;  
Καί τί δη οἴεσθε εἶναι τό νέον θῦμα τοῦ ὑπερβαροῦς τούτου συός, τοῦ Παγκάλου; 
Τό Ἑλληνικόν στράτευμα!! 
Ναί, ὦ φίλοι τε καί φίλαι, τῇ τηλεοράσει ἐτύγχανε ὤν τῇ προτεραίᾳ, χλευάζων τῷ στρατεύματι ὡς οὐδόλως ἄξιον εἴη τοῖς Ἕλλησιν ἐπικουρεῖν ἐν ταῖς πυρκαϊαῖς τε καί σεισμοῖς!!! 
Ἔτι δέ μάλιστα ἔφη ὡς οὐχ οἷον τε εἴη τό Ἑλληνικόν στράτευμα δεόντως μάχεσθαι τέ καί ζημιοῦν τοῖς πολεμίοις ὑπέρ πατρίδος!!! Καί πολλά ἄλλα τοιαῦτα πρός τούτοις ἔφη, ἅ ἔγωγε αἰσχύνομαι λέγειν πρός ὑμᾶς. 
Οἶμαι δέ, εἰ κακῶς ἔχει τά πράγματα ἐν τῷ στρατεύματι, ὥσπερ τῷ Παγκάλῳ εἴρηται, οὐ μήν κατακριτέον ἀλλά φροντιστέον τῷ Παγκάλῳ ὅπως οὐ μόνον μή χεῖρον ἔσται ἀλλά καί ἔτι βέλτιον τοῦτο ποιητέον. Δεῖ γάρ ἡμᾶς πάντας τοῦ στρατεύματος ἐπιμελεῖσθαι..

Καλήν ἡμέραν ὑμῖν..   

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top