Χιροσίμα: Φεῦ, ὦ Ἀμερικανοί!!! Πάντων τό μέγιστο κακούργημα τῶν προγεγενημένων ἐποιήσατε!!! Αἰδώς!!!

Μνήσθητε τῆς Χιροσίμα τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, ὦ ἄνθρωποι!!! Τῇ Αὐγούστου ἕκτῃ ἐν ἔτει 1945, Ἀμερικανοί βόμβῃ πυρινικῇ ἐκακούργησαν τε καί ἀκαριαίως ἠφάνισαν Χιρισίμα ἐς τόν παντελῶς!!!! Μνήσθητε, ὦ ἄνθρωποι, τῶν ἀθώων νεκρῶν (ὑπέρ τούς 150.000), τῶν νεκρῶν παίδων, τῶν νεκρῶν γυναικῶν, τῶν νεκρῶν ζώων !!! 
Ἐπί καταστροφῇ τῆς πόλεως ἐς τό ἀεί, ἀσμένως ἔρριψαν βόμβαν πυρινικήν οἱ πανοῦργοι Ἀμερικανοί ἀπό ἀεροπλάνου χθονί, ἐν τῷ μέσῳ τῆς πόλεως, τῆς καταστρεπτικῆς δυνάμεως αὐτῆς εὖ εἰδότες πάσης !!! Τοῦτον τόν τρόπον, ἐκακούργησαν οὐ μόνον τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί πάντα τά ἄλλα ὄντα, τά μετέχοντα τοῦ ζῆν!!! Φεῦ!!!! 
Τοῦ δέ λοιποῦ, οἶμαι, ὥσπερ ἐστιγμένοι κακοῦργοι διατελέσαιεν ἄν οἱ Ἀμερικανοί τοῦ μιαροῦ τούτου κακουργήματος ἕνεκεν!!! 
Χρή ἡμᾶς, φίλοι, παράδειγμα ποιουμένους τήν Χιροσίμα, τόν νοῦν ἐχειν καί μηδέποτε πολεμεῖν μήτε τοῖς πλέον ἡμῶν μήτε τοῖς ἔλαττον δυναμένοις!!! 

Ἔρρωσθε.

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top