Σόλων: Ἐξ ὀλίγης ὀδύνης μέγα γίγνεται τό ἄλγος!! 

Λέγεται, φίλοι, ὅτι αἰρετώτερον ἐστίν οἰκεῖν ἐν δημοκρατουμένῃ χώρᾳ μᾶλλον ἤ ἐν τυραννευομένῃ. Εἰ καί ἴσως ἄν τινί δόξειεν αἱ ΗΠΑ εἶναι ἡ πλέον δημοκρατουμένη χώρα καί ἀσφαλές ἄν εἶναι τινί ἐνοικεῖν ταῖς ΗΠΑ, ὅμως αὐτῷ προσήκει ρηθῆναι τά ἀληθῆ. 
Διά βραχυτάτων δε νῦν ὡς οἷον τε ἐρῶ, οἷον ἐγένετο τῇ προτεραίᾳ ἐν Σάρλοτσβιλ τῶν ΗΠΑ. Ἀκούσατε δη. 
Τῇ προτεραίᾳ, ὦ φίλοι, ἅμα ἡμέρᾳ πολλή ταραχή τε καί ἀνομία ἐγένετο μέχρι σκότους ἐν Σάρλοτσβιλ τῶν ΗΠΑ!!! Πλῆθος λευκῶν ἀνθρώπων ἄκροι τοῦ ρατσισμοῦ, μέτοχοι οὐ μόνον τῆς Κου Κλουξ Κλαν ἀλλά καί ἄλλων ἄκρων ναζιστικῶν ὁμίλων, ἔχοντες ἐν χερσίν ὅπλα τε καί ἀμπεχόμενοι ναζιστικῶς, ἀνδριάντα κύκλῳ περιίσταντο ἔωθεν προσέχοντες τόν νοῦν μή τόν ἀνδριάντα μετακομισθῆναι καί ἄδηλος γενέσθαι ἐκ τῆς πλατείας, ὥσπερ τῷ κυβερνήτῃ προείρηται ἐν τῷ ἔμπροσθεν!! Ὁ ἀνδριάς οὗτος, στρατηγοῦ τινός, παλαιόθεν σύμβολον ὑπέρ δουλείας μελάνων ἀνθρώπων ὁμολογεῖται εἶναι παρά πάντων τῶν ἀνθρώπων. Οὗτοι, οἱ ρατσισταί, φοβεροί τήν ὄψην ὄντες, ὀξύ ἐβόων τόν Τράμπ μή τόν ἀνδριάντα μετακομισθῆναι ἐκ τῆς πλατείας, ἱερόν γάρ σύμβολον δουλείας εἶναι αὐτοῖς παλαιόθεν!!!! 
Πρός δε τούτοις ἕτερον τι ἔθνος ἀνθρώπων ἄκρον τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, περί τοῦ ἐναντίου ἀφικόμενον εἰς τήν πλατείαν, καί ἐν ᾧ ἐτύγχανε διαδηλοῦν εἰρηνικῶς τά ἐναντία τῶν ρατσιστῶν κραυγήν πολλήν ποιοῦν καί τοῦτο, ἔπειτα ὄχημα αὐτοκίνητον ἐν ὀρμῇ ἐπέπεσεν αὐτοῖς, ἀποκτεῖνον τρεῖς τε καί τιτρῶσκον βαρέως πολλούς ἐξ αὐτῶν!!!  
Ὡς εἰκός, αὐτίκα τά ἐναντία ἔθνη ἐπί μακρόν ἐπέπεσον ἀλλήλοις βιαίως ἐγγύς τῆς πλατείας, πύξ λάξ παίειν τε καί παίεσθαι, ἔτι δε χρώμενα ροπάλοις, λίθοις καί πᾶν ὅτι ἄν ἄλλο τυχόν ηὕρισκον πρό αὐτῶν, προπηλακίζοντες ἀλλήλους!! 
Ἀποτέλεσμα βίας; Τρεῖς νεκροί, πέντε καί τριάκοντα βαρέως τετρωμένοι εἰς νοσηλευτήρια, εἴρηται τῷ CBS!!! Καί ἐπί τίνι αἰτία; Ἐπί τινι ἀνδριάντι!!!   
Εἰς τοῦτο ἀνομίας ἀφιγμέναι εἰσί αἱ ΗΠΑ ἐνίοτε, καί τοῦ τρόπου καί τῶν ἔργων, ἔχοντες πολλοί ἀπείρως τῶν καλλίστων παιδευμάτων!!! Ἴσως ἄν εἶποι τις ὅτι ταῦτα γίγνεται πανταχοῦ τῆς γῆς.  Οὐκ ἔχω τί λέγω περί τούτου. ..Ἵσως.. Ἐμοί δε ὡς ἀληθῶς δοκεῖ οὐδαμοῦ τῆς γῆς ἀσφαλές ἐστίν οἰκεῖν.. 

Εὔχομαι ὑγείαν τοῖς πᾶσιν.. 

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top