Νέον ἄλγος εἰς Αἴγυπτον!!! 

Ἐν ὁρμῇ ἐπέπεσον ἀλλήλοις τρένα, ἀποκτείνοντα ἀμφί τούς τεσαράκοντα τῶν ἐπιβαινόντων, ὁλίγον πρότερον τῆς σήμερον εἰς Ἀλεξάνδρειαν!!! Ἔτι δε ὑπέρ τούς ἑβδομήκοντα ἐτρώθησαν!! 
Τί ἄρα τό αἴτιον τούτου; 
Ἀνακριβής καί ἀσύντονος ἐνάλλαξις τῶν ραγῶν, κατά τήν ἐμήν δόξαν!! Μήποτε χειρότερα τούτου γένοιτο!!! 
Συλλυποῦμαι τοῖς οἰκείοις τῶν νεκρῶν!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top