Ἄσβεστον πῦρ!! 

Ὁλοκαύτωμα, ὦ φίλαι τε καί φίλοι, ἐν τῇ Ἀττικῇ, τῇ καλουμένῃ Ἀνατολική. Ἀπό τῆς προτεραίας Κυριακῆς, ἄσβεστος δεινή φλόξ κέχυται πανταχοῦ τῆς ἐκεῖ χθονός, κατακαίουσα ὅτιπερ ἄν εὕρῃ πρό αὐτῆς, ἄρχουσα τῶν πυροσβεστῶν τε καί προβαίνουσα εἰς Καπανδρίτη τε καί Βαρνάβα !!!!  Τοῦ σφοδροῦ ἀέρος τε καί πολλῶν πυροτρόφων πιτύων οὔχ οἷον τε ἔτι γενέσθαι τό πῦρ ἀποσβεσθῆναι ὑπό πυρομάχων ἀνδρῶν, τῶν ἐπί ταῖς φλοξί δεινῶς μαχομένων!! 
Θέρους ἀκμή ἐστί, φίλοι, καί εἰκός πυρκαϊάς ἐγείρεσθαι κατά πᾶσαν τήν Ἕλλαδαν. Πρός τοῦτο χρή ἡμᾶς καλῶς παρασκευάζεσθαι, πρό τοῦ ἑκάστου θέρους, ἵνα οἷοι τε γιγνώμεθα ἱκανῶς προειδέναι τε καί ἀποσβεννύναι τάς κατά τό θέρος πυρκαϊάς!!! 

Θεός τις ἀρωγός γένοιτο τοῖς πυρομάχοις ἀνδράσι ἐπί τῷ ἀποσβεννύναι τάς πυρκαϊάς!! 

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top