Παιδοφονία εἰς Ράκα Συρίας!! 


Κατά τήν ἐμήν δόξαν, φίλοι, οὐκ ἔχομεν νῦν τί μεῖζον κακόν Εὐρώπῃ ἤ τοῦτο ὅ αὐτήν τρομοκρατεῖ καί φόβον ἐμποιεῖ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων, τό ἀποκτείνειν ἀθώους ἀνθρώπους ἀπροσδοκήτως ἐν τῷ μέσῳ τῆς πόλεως, ὥσπερ ἄρτι ἐγένετο Ἱσπανίᾳ ὑπό τοῦ Ι.Κ, ἄλλοτε δέ Βρεττανίᾳ, ἄλλοτε Γαλλίᾳ καί ἄλλοτε ἄλλοσε τῆς Εὐρώπης!!
Δῆλον δέ τοινυν τοῖς πᾶσιν ὅτι οἱ μέν κρατοῦντες τῶν Χριστιανῶν τῷ Ι.Κ καί οἱ τοῦ Ι.Κ  τοῖς Χριστιανοῖς διά μεγάλης ἔχθρας ἀλλήλοις πολεμοῦσι, μηδένα τούτων βουλόμενον ὡς ἀληθῶς εἰς εἰρήνην ἄγεσθαι, νοσοῦντες οὕτως ἐν τῷ τοιούτῳ κακῷ τήν πᾶσαν οἰκουμένην!!!  
Νυκτός δε ἄκρας τῆσδε, φίλοι, παιδοφονία τε αὖ ἐγένετο ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν Ἀμερικανῶν εἰς Ράκα Συρίας, ἡγουμένων ἐν τοῖς συμμάχοις αὐτῶν!!!  Ἀμερικανοί δήτα ἐπέπεσον ἐξ ἐπιδρομῆς βιαίως τῇ Ράκᾳ, βάλλοντες ἅμα τε βόμβαις καί πυραύλοις τήν πόλιν ἀπό ἀεροπλάνων, ὄλεθρον μέγα ἐν τῇ πόλει πράττοντες!!!  Εἴκοσι τῶν παίδων τε καί τριάκοντα τῶν γυναικῶν ἀπό αἰῶνος νέοι ἀδίκως ὠλέσθησαν!!! 
Τοῖς εὖ εἰδόσι δε εἴρηται ὅτι ὑπέρ τούς ἑβδομήκοντα καί ἑκατόν (170) τό σύνολον, παῖδες τε καί γυναῖκες ὠλέσθησαν ἐν τῇ Ράκᾳ, ἀπό 15ης τοῦ Αὐγούστου ἄχρι τοῦ νῦν τῶν Ἀμερικανικῶν ἐπιθέσεων!!! Πρός δε τούτοις τοῖς νεκροῖς, τῶν οἰκιῶν τε καί ὁδῶν πολλαί ἀνετράπησαν ὁλοσχερῶς καθιστάμεναι οὕτως ἄχρηστοι τοῖς ἀνθρώποις παντελῶς εἰς ἐνοίκησιν!!! 
Οὔκ ἐστι δε οὐδείς τῶν Εὐρωπαίων, οὔτε τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν, οὐδέ τῶν ἐφημερίδων ὅστις διαμαρτύρηται τοῖς Εὐρωπαίοις μή ποεῖν τοιαῦτα ἀνοσιουργήματα ὥσπερ τό ἀποκτείνειν παῖδας τε καί γυναῖκας!! 
Ἀναμιμνῄσκειν νῦν ὑμᾶς δεήσει ἤ μέμνησθε, φίλοι, ὅτι τοῦτο ἐστί τό κύριον αἴτιον ἐξ οὗ οἱ τοῦ Ι.Κ  ἀποκτείνουσι παντί τρόπῳ τούς ἐνοικούντας τῇ Εὐρώπῃ;  
Εἰ οὖν αἱ τῶν Μουσουλμάνων γυναῖκες τε καί παιδία ὀλλύοιντο ὑπό Δυτικῶν τοιοῦτον τόν ἄθλιον τρόπον ἄνευ οὐδενός οἴκτου, ὥσπερ ἐγένετο ἐν Ράκᾳ ἐν τῷ ἄρτι ἔμπροσθεν, τό μετά τοῦτο, οἶμαι, εἰκός ἄν εἴη καί τούς Μουσουλμάνους ἀντιπολεμεῖν τούς Εὐρωπαίους!!
Ὅσῳ δέ τοιαῦτα αἰσχρά πλείω πράττουσι τοῖς Μουσουλμάνοις οἱ Δυτικοί, τοσαῦτα πλείω, οἶμαι ἔγωγε, καί οἱ Μουσουλμάνοι κτυπήματα ἄν ἀντιπράττοιεν!!  
Ὅπου τε καί ὁποτεοῦν ἄν γένηται τοιοῦτον τι καί ὀλλύωνται παῖδες τε καί γυναῖκες ὡς ἀλιτηριώδεις μοι δοκοῦσι εἶναι οἱ πράττοντες τοιοῦτον τι ἀνοσιούργημα

Αἰδώς!!! 

Ὑγείαν ὑμῖν εὔχομαι. 

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top