Νέφος θανάτου ἐκάλυψεν Ἰταλίαν μέλαν!!! 

Θάνατον, φίλοι, ἠπείλησεν τοῖς Ἰταλοῖς τό Ἰσλαμικόν Κράτος τῇ προτεραίᾳ, φόβον ἐντιθέν τοῖς ἐνοικοῦσιν μέγα!! 

Ἰσλαμικόν Κράτος  : "Ἐλευσόμεθα τοίνυν καί εἰς Ρώμην ὅσον τάχιστα, ὡς ὀλοῦντες ὅσους ἄν πλείστους δυνηθεῖμεν τῶν ἐνοικούντων τῇ πόλει, μάλιστα δέ ὅλων τόν Πάπα" !!!!!

Ὡς ἔοικεν φίλοι, οὔκ ἐστι οὐδείς σωτήρ ὅστις ἄν δυνηθείη ἀπαλλάξαι ἡμᾶς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους!!! 

Καθάπερ καί ἡ παροιμία:
-Πῶς ἔχεις ὦ Γιάννη;
-Πῶς ἄρα; Καθ´ οἷον τρόπον ἀεί εἶχον!!!  

Εἴθε θεός τις πρόφρων βοήθειαν ἐπιπέμψειε τοῖς Ἰταλοῖς!! 

Καλήν ἡμέραν πᾶσιν ὑμῖν.

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top