Θεός εἴασε Τέξας ὀλέσθαι!!! 

Στροβιλοειδεῖς τυφωνικοί ἄνεμοι ὁμοῦ μετά δεινῆς καταρρακτώδους θυέλλης, θέοντες τοῦ Τέξας ὑπέρ τά διακόσια χιλιόμετρα, περιεδίνησαν τοῦτο ὀλλύντες πάντας ὅσοις περιέτυχον. 
Τῶν ἐνοικούντων δύο ἀπέθανον, μυριάδες τῶν οἰκιῶν κατεκαύσθησαν ἤ ὡλέσθησαν ὁλοσχερῶς ἄνω κάτω γενόμεναι, δένδρα ἐξερριζώθησαν, ἠλεκτρικόν ρεῦμα διεκόπη ἐᾶσαν πλείονας τῶν πεντήκοντα μυρίων ἐν τῷ σκότῳ!!!! 
Τοῖς μετεωρολόγοις εἴρηται ὅτι ὁ παρών ἀνεμοστρόβιλος, ὁνόματι Χάρβεϊ, δεινότερος πάντων τῶν προγεγενημένων κατά τό Τέξας ἀπό τοῦ 1961 καί ἐντεῦθεν ἐστίν!!! 
Πρόεδρος Τράμπ ἤγγειλεν εἰς ΗΠΑ ὅτι Τέξας εἰς κατάστασιν μεγάλης καταστροφῆς ἐκ φυσικῶν αἰτιῶν διατελέσειεν ἄν τοῦ λοιποῦ, ἕως ἄν τί νεώτερον ἀγγείλῃ. 

Εὔχομαι πάντας τῶν ἐνοικούντων τῷ Τέξας καλῶς ἔχειν τῆς ὑγείας.

Εὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top