Ἰοὺ ἰού, τῆς βλακείας!!! 

Εὖ γάρ πάντες ἴστε, φίλοι, ὅτι ἀπό τοῦ 2006 ἄχρι τοῦ νῦν ὁ Κιμ Γιόνγκ ἀποπειρᾶται τῶν πυρηνικῶν ἵνα ἀρκούντως ἱκανός γένηται βάλλειν πυρηνικοῖς τάς ΗΠΑ. Εἰ καί αἱ ΗΠΑ τε καί ἄλλαι χῶραι, πολλάκις πεπειρακότες εἴησαν ἀποπαῦσαι τόν Κιμ Γιόνγκ, παντί τρόπῳ πλήν βίας, οὗτος, ὁ Κιμ Γιόνγκ, οὐ μόνον οὐδέποτε ἐπαύσατο τούτων ἀλλά καί εἰς ἀπόπειραν πυραύλων ἐτράπετο συχνάκις μηδεμιᾶς ὡς ἀληθῶς, τῶν καλουμένων μεγάλων δυνάμεων, ποτέ κωλυούσης!!! Καί νῦν ἐτοῖμος ἐξαίφνης πρός τό βάλλειν ἐστίν, ὡς εἴρηται τοῖς εὖ εἰδόσιν!!  
Μέγας δε φόβος πάντας εἷλεν ἀπό τῆς προτεραίας ἐν ᾗ καινούς φοβερισμούς, δεινοτέρους πάντων τῶν ἐν τῷ ἔμπροσθεν, ἐνέτεινον αὖ ἀλλήλοις ὁ Κιμ Γιόνγκ τε καί Τράμπ. Ὁ μέν Κίμ Γιόνγκ ἔφη ὅτι παρασκευασμένος ἱκανῶς εἴη βαλεῖν πυρηνικοῖς πυραύλοις τήν νῆσον Γκουάν, ὁ δέ Τράμπ ἀντέλεξεν ὅτι "οὐδέ ἐν φρεσίν, οὐ μόνον ὁ Κίμ Γιόνγκ ἀλλά οὐδείς τῶν ἀνθρώπων, οἷος τε εἵη νοῆσαι τό τῆς κολάσεως μέγεθος, εἰ αἱ ΗΠΑ βάλοιεν τήν βόρειαν Κορέαν"!!!
Τί μέλλει γενέσθαι, φίλοι, οὐκ ἔστι οὐδείς ὅστις οἷος τε προλέγειν ἡμῖν!!!  Ψήφισμα δε ἐγένετο τῇ προτεραίᾳ ἐν ΟΗΕ περί βορείας Κορέας, ἐν ᾧ σύμψηφος τοῖς Ἀμερικανοῖς ἦν ἡ Κίνα τε καί Ρωσία, ὅπως μή ἐξεῖναι τοῖς πᾶσιν πορίζειν τά ἐπιτήδεια τῇ βορείᾳ Κορέᾳ!!! 

Οὕτως, φίλοι, ἐν φόβῳ τε καί ἀγωνίᾳ πολλῇ πάντες διατελοῦμεν.....  

Ἐκάς οἱ ἠλίθιοι!!

Εὐμήχανος.   

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top