Τῷ Ἐρντογάν νοῦς τό παράπαν οὔκ ἐνεστιν!!! 

Ἀκούσατε τῆς Μέρκελ:

<<Τό τέλος δεῖ ἡμᾶς ποιεῖσθαι τῶν τελωνικῶν νόμων, τῶν βοηθούντων τῇ συναφῇ Τουρκίας πρός Εὐρώπην, ἐν ὅσῳ ὁ Ἐρντογάν ἄρχει τῆς Τουρκίας!!!
Οὐ γάρ ἡμεῖς, οἱ Γερμανοί, τόσον αἴτιοι ἐσμέν τούτου, ὅσον ὁ Ἐρντογάν ὁ αὐτός ἐστίν!! 
Ἐξ ὅσων οὗν ἐμέ εἰδέναι, Ἐρντογάν ἐν τῷ ἄρτι ἔμπροσθεν ἔτι μᾶλλον τῶν Γερμανῶν δύο εἰς εἰρκτήν ἀπεῖρξεν, ὡς ὑπέρ Κούρδων κατοπτεύοντες Τουρκίαν!!! 
Τό δέ πλῆθος τῶν Γερμανῶν, τῶν ἐν τοῖς Τουρκικοῖς δεσμωτηρίοις νῦν ὄντων, ἀριθμεῖ ὡς εἴκοσι τό σύνολον!!! 
Πολλάκις δε ᾐτήμεθα τοῦ Ἐρντογάν ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἀπολῦσαι πάντας τούς Γερμανούς ἐκ δεσμῶν ὅσον μάλιστα τάχιστα!! Οὗτος δε ὁ Ἐρντογάν, εἰ καί σύμμαχος ἡμῖν, οὐκ ἔφη βούλεσθαι!!! 
Αἰδώς>>

Καί περί τίνος ἄρα, φίλοι, οἴεσθε ἔνοχοι οἱ Γερμανοί οὗτοι εἶναι, κατά τήν τοῦ Ἐρντογάν δόξαν; Ὡς κατοπτεύοντες τήν Τουρκίαν!!! Ναί φίλαι τε καί φίλοι, ὡς κατοπτεύοντες τήν Τουρκίαν ὑπέρ τρίτων!!!!! Οὐδέν δήτα, τῇ ἀληθείᾳ, ψευδέστερον τούτου!!! 
Ἐρντογάν, εὖ οἶμαι, ἀντιποιεῖ ταῦτα τοῖς Γερμανοῖς διά τό μή ἐαθῆναι ἀγορεύειν ἐν τῇ Γερμανία, ὅπῃ ἄν αὐτός βούληται!! 
Ὅπως δέ, φίλοι, ἂν ὁ Ἐρντογάν πεισθῇ νῦν ἀπολῦσαι τούς Γερμανούς, οὔκ ἔχω εἰπεῖν. Πάνυ δέ χαλεπόν μοι δοκεῖ εἶναι τοῦτο!!!  

Οἶμαι, Ἐρντογάν δεῖται πολλοῦ νοῦ, ἄνους τό παράπαν ὤν!!!  

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top