Ὁ Μακρόν εἰς Πύκνα ὁμοίως τῷ Περικλεῖ!!! 

Πυκνί ὁ Μακρόν, ἔξοχος τῶν νῦν Ἑλλήνων ὤν, ἐτίμησεν λόγοις τούς ἀρχαίους Ἀθηναίους!! 
Οὗτος ἐστί ὁ τῆς Γαλλίας πρόεδρος, ὁ Μακρόν, πολλοῦ ἄξιος καί Εὐρώπῃ καί Γαλλίᾳ. Ὁ Μακρόν, ᾑρημένος προεδρεύειν τῆς Γαλλίας ἀπό τοῦ 2016, ἀφικόμενος εἰς Ἑλλάδα οὔποτε ἔληγε ὑμνῶν τάς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀρετάς!!! 
Εἰς Πύκνα οὖν ὀψέ τῆς προτεραίας ἀφίκετο ὡς ἀγορεύσων πρός Εὐρώπην περί δημοκρατίαν τε καί δικαιοσύνην. Ἦρξε μέν λέγων Ἑλληνιστί ἐπ´ ὀλίγον, ἔπειτα δέ αὐτίκα ἤρξατο διηγούμενος τά γενόμενα, κατά τήν Γαλλικήν γλῶτταν, ἀπό τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἄχρι τοῦ νῦν, μάλιστα δέ ἀπό τοῦ Περικλέους, τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς καί τῆς Παρθενῶνος γλαυκός!!! Ἀκολούθως δε τούτοις δῆλον ἐποίησεν τοῖ πᾶσιν καθ´ οἷον τρόπον βούλεται οὗτος τήν Εὐρώπην ποιῆσαι δικαιοτέραν τε καί ἀνθρωπινωτέραν!!! 

Μακρόν:
"Τῇ οἰκουμένη ἁπάσῃ, φίλαι τε καί φίλοι, αἱ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀρεταί πλείστου ἐγένοντο ἄξιαι!! Τί ἄραγε ἐστι ἡμῖν καί ὑμῖν; Οἶμαι ὁ Παρθενῶν, φίλοι!!! Ὁρᾶτε ὅτι ἐνταῦθα ἄγχι τοῦ Παρθενῶνος ἤκομεν ὡς ἀποτείσοντες τιμήν τοῖς ἀρχαίοις!!! Ὁρῶντες οὖν τόν Παρθενῶνα εὖ ἴστε ὅτι ἡ Ἀθηνᾶς γλαῦξ ἀπό τοῦ παλαιοῦ ἔτι καί νῦν πέτεται  τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ πέριξ, εἰ καί μή ἔτι ἔστι ἡμῖν ἡ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων θρησκεία !! 
Πολλά δε τοῖς Ἕλλησιν εὔρηνται τό παλαιόν, μεταξύ δε τούτων ἡ δημοκρατία. Χρή ἡμᾶς, παράδειγμα ποιουμένους τούς ἀρχαίους Ἕλληνας, τρέπεσθαι εἰς ἔτι βελτίονα δημοκρατίαν τε καί δικαιοσύνην κατά πᾶσαν τήν Εὐρώπην!! "

Τόν Μακρόν ἤκουον, φίλοι, ἐπονομαζόμενον πρός πάντων φιλέλληνα!!  Μάλιστα δε ἤκουον ὅτι ἀκολούθως τοῖς νόμοις οὕς ὁ Μακρόν τέθηκεν, οἷον τε ἐστί διδάσκεσθαι τούς νέους Ἀττικήν φωνήν ἐν τοῖς γαλλικοῖς διδασκαλείοις!!! 

Δίκαιος μοι δοκεῖ ἄρχειν τῆς Εὐρώπης ὁ Μακρόν!!!  

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top