Ἔδοξε αὐτοῖς σφάξαι ἡδονῆς χάριν!!! 

Τίς οὐκ ἄν ὀργίζοιτο, φίλοι, ἀναγιγνώσκων ὅτι πρωτογενής τις φυλή ἀπό τοῦ πάνυ ἀρχαίου χρόνου, ἀγνώς τοῖς πᾶσι οὖσα, φυλετικά τε καί θρησκευτικά ἤθη ἀγνά ἔτι ἔχουσα παλαιόθεν, κατεσφάχθη χάριν τέρψεως ὑπό βαρβάρων τινων μεταλλιέων ἐγγύς Ἀμαζονίου ποταμοῦ εἰς Βραζιλίαν!!! Εἰς τοσοῦτο δε μένους ἧξαν σφάττοντες οὗτοι οἱ βάρβαροι σφαγεῖς ὥστε οὐ πρότερον ἐπαύσαντο σφάττειν πρίν κατέσφαξαν καί τάς γυναῖκας τε καί παιδία τῆς φυλῆς!!! Τί φῶμεν πρός τοῦτο φίλοι; 
Οἱ μέν αὐτόχειρες φονεῖς ζητοῦνται ὑπό ἀστυνομίας ὡς δικασόμενοι, ἐγώ δε οὕτω κακῶς διάκειμαι ὑπό τῶν σφαγέων τούτων ὥστε οὐδέ ὕπνον ἔχω τό παράπαν!!! 

Αἰδῶς!!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top