Ὄλεθρος τυφῶν Ἴρμα!! 

Ἀοίκητον τε καί πανέρημον τό Μαϊάμι, φίλοι!!! Μέγας φόβος!!! 
Μανιώδης τε καί μέγας ὄλεθρος τυφῶν μετά ἰσχυράς θυέλλης τε καί κονιορτοῦ ὁνόματι Ἴρμα,  πέντε βαθμίδες τῆς Σαφίρ-Σίμσον κλίμακος, ἤδη ὡρμήθη τοῦ Μαϊάμι θέων ἐκ Κούβας, τρέπων πάντας τῶν ἐνοικούντων τῇ πόλει ἐς φυγήν!!! 
Ὑπέρ τά πέντε ἑκατομμύρια τῶν ἐνοικούντων λείπουσιν τήν πόλιν ὑπό τοῦ τυφῶνος!!!! 
Ὁ τυφῶν Ἴρμα μέγιστος καί φονικότερος πάντων τῶν προγεγενημένων ἐστίν καί ὥσπερ προείρηται τοῖς εὖ εἰδόσι ἐλεύσεται εἰς Μαϊάμι ἐντός οὐ πολλοῦ χρόνου, πιθανόν καί ἐντός ἑσπέρας!!!  
Εἴθε Θεός τις ἀποτρόπαιος τυφώνων ἐπικουρήσαι τοῖς ἐνοικοῦσιν!!! 

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top