Σαλαμίς: Μολυσματώδεις ἀκταί!!

Ἀκταί ἐναντίαι ἀλλήλαις, φίλαι τε καί φίλοι, ὁμοῦ τέ ἡ Σαλαμῖνος παραλία γῆ πρός ἀνατολάς καί ἡ ἐναντία Ἀττική παραλία, λεπυριωδῶν ρύπων πετρελαίου συνόλως ἐπλήσθησαν, ἐπεί πλοιάριον φορτικόν πεπλησμένον 62000 ἀμφορέων πετρελαίου ὄν, κατεβυθίσθη ὑπό ἀγνώστου τινός αἰτίας ἐγγύς Σαλαμῖνος!!! Οὐ πολλοῦ χρόνου ὕστερον τοῦ βυθισμοῦ διαρρέον πετρέλαιον ἐκ τοῦ πλοίου ἔπλησε πᾶσας τάς παραλίας τάς πέριξ μολῦνον τε καί βυθίζον αὐτάς εἰς τόν ὄλεθρον!!! 
Τῶν ἀνθρώπων πολλοί ἔξω θαλάττης πειρῶνται νῦν κομίσαι παντί τρόπῳ τό πετρέλαιον λέποντες τήν θάλατταν χρώμενοι πλοίοις τετυγμένοις πρός τοῦτο!!! 
Τί οἴεσθε, φίλοι, τό αἴτιον εἶναι τούτου, τοῦ φθοροποιοῦ δυστυχήματος ; 
Λέγεται οὖν ὅτι τό πλοῖον οὐκ ἦν ἄξιον πλεῦσαι τό παράπαν φέρον πρόβλημα μηχανῶν!!! 

Εὔχομαι ὁλοψύχως τούς ἀνθρώπους καθαράς ποιῆσαι πάλιν τάς ἀκτάς ὥσπερ ἀκριβῶς ἦσαν καί τό πρότερον.

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top