Πανικός ἐκ τοῦ ISIS εἰς Λονδῖνον!! 

Λευκή κυτίς-βόμβα, αὐτενεργοῦσα ῥυθμιστοῦ χρόνου ἕνεκεν, αὐτερράγη ἐξαίφνης παταγωδῶς ἔντοσθε τοῦ μετρό εἰς Λονδῖνον φόβον τε καί ταραχήν ἐμποιοῦσα τοῖς πᾶσιν. Οἱ ἐντός τοῦ μετρό θέοντες τε καί ὀξύ βοῶντες ἐν ταραχῇ παρά τῶν φυλάκων βοήθειαν ἐζήτουν!! Τύχης δε ἀγαθῆς τινός, οὐκ ἔστι οὐδείς τῶν ἐντός τοῦ μετρό ὅστις ἀπέθανεν τῆς βόμβης πλήν ὀκτώ καί δέκα ἐλαφρῶς τετρωμένων!!! 
Εἰς τοσοῦτον φόβου τοῦ ISIS ἥκουσιν οἱ Εὐρωπαῖοι, φίλοι, ὥστε πανικός ραδίως ἐμπίπτει αὐτοῖς εἰ δή καί σμικροῦ τινός θορύβου ἀκούουσιν!!!! Τόν ISIS οἴονται εἶναι!!!  

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top