Εὖ οἴδατε, φίλοι, ὅτι ἡ φύσεως ἰσχύς πολλάκις ὑπερμεγέθης τε καί μανιώδης γίγνεται καί ἀπολλύει ἄνευ οἴκτου καί ἐλέους τούς δυσμόρους βροτούς!!! Ἐνίοτε μέν ὡς τυφῶν ὥσπερ ἐν τῷ ἄρτι πρόσθεν εἰς Μαϊάμι, ἄλλοτε δέ ὡς σεισμός ὥσπερ νῦν εἰς Μεξικόν καί ἄλλοτε αὖ ὡς κατακλυσμός, σκηπτός, ἀστραπή, κυμάτωση, τάς κτήσεις ὀλλύει τε καί τούς βροτούς!!!! 
Μεμνήσομαι δε εἰς τό ἀεί τῶν πολλῶν μυριάδων νεκρῶν ἐπί πᾶσαν Ἀσίαν καί δή Ἰνδονησίαν  ἐν ἔτει 2004. Ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, πόντιον κῦμα κυματωθέν εἰς μέγα ὕψος ὑπό τινός ἰσχυροῦ ἐν τῇ θαλάττῃ σεισμοῦ, νῦν καλούμενον τσουνάμι, κατέκλυσε τήν πᾶσαν χώραν!!! Εἰς τοσοῦτον δε ᾔρετο τό μέγα πόντιον κῦμα ἐν τῇ χώρᾳ ὥστε μυριάδες τῶν ἐνοικούντων πεπνιγμένοι ἦσαν ἐπιπλέοντες ἐπί τῷ ὕδατι ἐν μακρῷ χρόνῳ!!! Ὠς τά τριάκοντα μύρια οἱ νεκροί!!! Ὁ σεισμός ἦν 9,3 βαθμίδες τῆς Ρίχτερ τήν ἰσχύν ἐξ οὗ γε καί ἐκυματώθη τό πόντιον κῦμα εἰς τοσοῦτο μέγα ὕψος. Τοῖς εὖ εἰδόσι εἴρηται ὅτι ὁ σεισμός ἐκεῖνος ἦν δεινότερος πάντων τῶν προγεγενημένων ἀπό τοῦ 1960 καί ἐντεῦθεν ἐπί πᾶσαν γῆν!!! 

Πρός δε τούτοις χρή ἡμᾶς μεμνῆσθαι δύο τῶν δεινῶν κατακλυσμῶν ἀφ' οὗ οἱ Ἕλληνες μέμνηνται τε καί ἤρξαντο γράφειν εἰς βιβλία. Πρῶτος μέν καί παλαιότερος ὅλων ἀφ ὧν οἱ Ἕλληνες μέμνηνται ὁ τοῦ Ὠγύγου κατακλυσμός γενόμενος ὡς 4147 ἔτη πρό, δεύτερος δέ ὁ τῆς νήσου Θήρας ὡς 3767 ἔτη πρό. Λέγεται δε ὅτι ἐκυματώθη ἡ θάλαττα ὑπέρ τά 120 μέτρα κατακλύζουσα Κρήτην ἀλλά καί πᾶσας τάς Μεσογείου νήσους πρός ἀνατολάς!!!  Οὐδέν δε ἦν ὅτι οὐκ ἀπώλετο τοῦ κατακλυσμοῦ ἐκείνου ἕνεκεν!! Παρά τοσοῦτον δε ἐγένετο μή κατακλύσειν τήν πᾶσαν Μεσόγειον θάλατταν!!! 
Εὖ ἴστε, φίλοι, ὅτι οὐκ ἔστι τῇ ἡμετέρᾳ φύσει, προγιγνώσκειν σεισμούς, τυφῶνες, σκηπτούς, κατακλυσμούς κ.λπ. Τούτου δε ἕνεκεν χρή τούς ἀνθρώπους, χρωμένους ταῖς περί ἡλεκτρονικῶν πραγματείαις, αὐτοματοποιητικάς μηχανάς ποιήσασθαι προερούσας ἡμῖν σεισμούς τε καί κατακλυσμούς ἵνα μή κινδυνεύσωμεν διαφθαρῆναι ἐξαίφνης ὑπό τῆς φύσεως μανίας.

Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, φίλοι, φαίνεται ἡ νῦν καλουμένη Ἑλλάς ἡ καλλίστη εἶναι ἁπάντων τῶν χωρῶν!!. Οὐκ ἔστι γάρ ἡμῖν οὔτε τσουνάμι, οὐδέ τυφῶνες τό παράπαν, οὐδέ χειμῶνος ὧραι δειναί καί ἄβατα χωρία ὑπό χιόνος ἀλλά ἡλιουμένη ἐστί ἡ Ελλάς ὑπέρ τάς διακοσίας ἡμέρας κατ´ ἔτος!!! Τούτου δε ἕνεκεν δεῖ ἡμᾶς τήν Ἑλλάδαν περί πλείστου ποιήσασθαι καί τόν νοῦν προσέχειν ὅπως ἄν μάλιστα ἡ Ἑλλάς ἀσφαλής γένοιτο τοῖς Ἕλλησιν!!! 

Ὠφελητέα ἡμῖν ἡ Ἑλλάς ἐστί. 

Εὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top