Εὖ ἴστε, ὦ φίλοι Ἕλληνες, ὅτι ἐγκαλοῦντες Χριστιανοῖς τῶν νῦν Ἑλλήνων τινες, φασί τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα ὀλωλέναι παντελῶς καί ὡς οὐκ ἔτι ἔστιν!! Γέγραπται δε ἱκανῶς τοῖς τότε συγγραφεῦσι τί πλημμελῶς ἐγεγόνει ἐναντίον τῶν ἁπάντων Ἑλλήνων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καί τινι βιαίῳ τρόπῳ ἠνάγκαζον τούς Ἕλληνας ἵνα μετέχοιεν τῶν Χριστιανικῶν πραγμάτων, εἴτε βούλοιντο εἴτε μή. Τῶν Ἑλληνικῶν δήτα εἶργον μή χρῆσθαι τούς Ἕλληνας ἐπί ποινῇ ὀλέθρου!!! Ἔγωγε ἄν ὡς ἀληθῶς αἰσχυνοίμην ὁμολογῆσαι τοῦτο ὅ ὁμολογεῖται ὑπό πολλῶν, τό ὡς οὐκ ἔτι ἔστι ἡ Ἑλλάς. Οἶμαι δε προδοσίας οὔσης κατά τό παλαῖον, εἰ καί ἐτέτρωτο τραῦμα θανατηφόρον οὐκ ὠλώλει ὅλως ἡ Ἑλλάς. 
Παρά οὖν τό δοκοῦν τοῖς πλείστοις τῶν Ἑλλήνων, δῆλον ἐστί ὅτι τό ἀθάνατον ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν πνεῦμα πάρεστι ἡμῖν ἔτι καί νῦν, ἐξ οὗ πληρουμένη ἐστί ἡ πᾶσα Εὐρώπη. Εὐρωπαῖοι οὖν μοι δοκεῖ τούτῳ διαφέρειν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, τῷ  διδάσκειν παντί τρόπῳ τά τέκνα αὐτῶν οὐ μόνον τήν γλῶτταν τῶν ἀρχαίων ἀλλά καί τάς τέχνας τε καί φιλοσοφίαν, τεθαμβημένοι διά τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος ἔτι ὄντες. Τήν ἀρχήν γάρ τοῦ γράφειν τε καί φιλοσοφεῖν πλήν ὅλων τῶν ἄλλων, ἐμηχανήσαντο πρωτογενῶς οἱ Ἕλληνες!!!  
Πολύ ἔγωγε βούλομαι νῦν δι' ὀλίγων διηγήσασθαι ὑμῖν τά ἀπό ὑλικῆς φιλοσοφίας ὅτι καί τοῦτο πρωτογενές ἐφεύρεμα τῶν Ἑλλήνων ἐστίν. Ἡ μεγίστη γάρ εἰδοποιός διαφορά τῶν Ἑλλήνων ἡ ὑλική φιλοσοφία ἐστί κατά τήν ἐμήν δόξαν. 
Ἄρχομαι οὖν ἐπαινῶν τούς Ἕλληνας τῆς ὑλικῆς φιλοσοφίας. Τίς ἄραγε ὁμολογεῖται ὁ  τῆς ὑλικῆς φιλοσοφίας πατήρ; Ὁ Δημόκριτος, φίλοι, νομίζεται καί μοι δοκεῖ ὡς ἀληθῶς εἶναι!!!!
Οὗτος ὁ ἐξ  Ἀβδήρων μέγας ὑλικός φιλόσοφος, πρῶτος μελέτην τῆς πρώτης ἀρχῆς τῆς οὐσίας ποιησάμενος, πραγματείαν γέγραφε ὀνόματι Μέγας Διάκοσμος περί τήν ὕλην τε καί τήν πρωτίστην ἀρχήν τῶν πάντων. Οὕτω Δημοκρίτῳ εἴρηται ἀρχῆθεν ὅτι τά πάντα συντίθεται ἀπό τοῦ ἀτόμου, ὅ ἐστί τό ἥκιστον ἄτμητον σῶμα, ἐξ οὗ και ἄτομον, μή ὁρατόν τοῖς ὀφθαλμοῖς!!! Θάνατος δε, ἔφη, οὐκ εἴη οὐδενί τό παράπαν ἀλλά σύγκρισις τε καί διάκρισις μόνον τῶν πάντων!!!!! 
Ἴδετε κατωτέρω τά λεχθέντα ὑπό τοῦ Δημοκρίτου τε καί τῶν θρησκειῶν καί παραβάλετε Δημόκριτον Θρησκείᾳ καί ἐκ τούτου γνώσεσθε οἷος τῷ ὄντι μέγας ἦν Δημόκριτος!!! 

Δημόκριτος: Οὐδέν γίγνεται ἐκ τοῦ μή ὄντος, ὡσαύτως δε οὔτε τό μή ὄν, ἐκ τοῦ ὄντος γίγνεται!!! 

Θρησκεία: Ἐκ τοῦ μή ὄντος τά πάντα γίγνεται!!! 

Σκέψασθε, φίλοι, εἰς οἷον ἀγχινοίας ἤκετο οὗτος ὁ αὐτουργός μέγας ὑλικός φιλόσοφος!!! Ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ πᾶσα οἰκουμένη οὐδέ ἀριθμεῖν ἠπίστατο πλήν ἤ τοῖς Ἕλλησιν, οὗτος ὁ μέγας ἀνήρ τήν πρώτην ἀρχήν ὀρθῶς ἐφανέρωσε τοῖς ἀνθρώποις!!!!! 
Ἔχω δε λέγειν πλήν Δημοκρίτου καί περί Λευκίππου, Παρμενίδου, Θαλοῦ, Ἀναξιμάνδρου καί ἄλλων πολλῶν. Καί μήν ἔγωγε ποιήσομαι σχολήν γράψασθαι καί περί τούτων εἰς τό ἐγγύς. 

Μέγα τό Ἑλλήνων ἔθνος, ὅμοιον ἀθανάτοις!!! 

Εὐμήχανος

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top