Καταισχύνομαι, φίλοι, τήν εἰκόνα μελανοφορούσης Ἀραβίας γυναικός!!! Αἰσχρόν μοι δοκεῖ εἶναι τε καί μέγα κακῆς παιδείας τεκμήριον τό χρῆσθαι ὑβριστικῶς τῇ γυναικί, ὡς γυναικί δούλῃ, μάλιστα δε πάντων τῇ Ἀράβων ἐντρόφῳ γυναικί!!!! Καί ἀπορίας ἄξιον ἐστί πῶς δή ἅμα οἷον τε συνεῖναι συντρόφῳ γυναικί τινί τε, καί μή χρῆσθαι αὐτῇ κατά τήν προσήκουσαν ἀξίαν τῆς μητρός, ἀλλά τουναντίον τῆς δούλης!!!! Ποῖ χθονός ὁ Ἀραβάρχης ἐστί; Οὐ γάρ αἰσχύνεται ὁρῶν τήν ἑαυτοῦ μητέρα ἤ θυγατέρα ἐοικυῖαν δούλη; Αἰδώς!!! 
Καί οὐκ ἔχω εἰπεῖν εἰ ἐπακτόν, παρά ἄλλων ἀλλότριον ἔθος τοῦτο ἐστίν τοῖς Μουσουλμάνοις ἤ συμφυές αὐτοῖς ἀρχῆθεν!!! Κατατρίβουσιν δήτα πολύ τοῦ βίου αὐτῶν, οὗτοι οἱ Μουσουλμάνοι, κολάζοντες δεινῶς τάς γυναῖκας ἄνευ αἰτίας τινός άλλά ὅτι γυνή ἐστίν!!! Οἶμαι γάρ ἀνδρί προσήκει οὐ κολάζειν ἀλλά φιλεῖν τήν γυναῖκα ὡς ἑαυτόν!!!   

Ἀκούσατε δή τινά τῶν γυναικείων ...προνομιῶν !!! 

- Οὐ γάρ ἔστι οὐδεμία δικαιοκρισία τε οὐδέ δικαιοδοσία ταῖς γυναιξί τό παράπαν. Ὑβρισταί τε καί ἄγριοι οἱ τοῦ ..δικαίου Ἀράβιοι κριταί ὄντες, τήν γυναίκα ἀεί οἴονται τό αἴτιον παντός ἀδίκου εἶναι, εἰ καί οἱ ἡμαρτηκότες πολλάκις ἄνδρες εἰσίν!!! 
- Οὔκ ἔξεστι οὐδενί γυναικί ἐλαύνειν ὄχημα αὐτοκίνητον εἰ μή μόνον τῶν ἀνδρῶν τις ἐπιβάς τυγχάνει ὤν τοῦ ὀχήματος!!! 
- Ὁμοίαν τοῖς δούλοις μέλαιναν ἐσθῆτα, δεῖ πᾶσας τάς γυναῖκας ἀεί ἀμπέχεσθαι, εἰς πόδας ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπί λιθοβολισμῷ, Ὀπάς δε ἔχει ἡ ἐσθῆς δύο ἔμπροσθεν τῶν ὀμμάτων ἵνα οὕτως οἷον τε γένηται ταῖς γυναιξί ὁρᾶν!!!
-Οὐκ ἔξεστι οὐδενί γυναικί ἱέναι ἐπί τήν ἀγοράν μόνη ὡς ὠνησομένη τά ἐπιτήδεια ἐξ ἀγορᾶς, οὐδέ συνομιλεῖν ἀνδρί οὐδενί!!! 
Εἰ δε ἐπ' αὐτοφώρῳ ληφθείη γυνή τις, ἐλαύνουσα ὄχημα ἤ διαλεγομένη πρός τινά ἤ περιφέρουσα τήν κεφαλήν ἀσκεπῆ, τίμημα θάνατος ἄν εἴην!!! 

Ἀκούω δε πολλῶν ὡς ἐπί θρησκείαις πολλά κακά πεπόνθασιν αἱ γυναῖκες ὑπό ἀνδρῶν!!!! Έτι δε ἀκούω ὡς καί ἐπί Χριστιανισμῷ ὡσαύτως κακά ἔπαθον οὐ πολλοῦ χρόνου πρότερον!! Αἰδώς!!! 
Ἀνάγκη δε μοι δοκεῖ εἶναι, ἐκ τῶν ἀνωτέρων, μήποτε ἡμᾶς ἑᾶν ἀπαιδεύτους ἄρχειν χωρῶν, δεομένων ἤδη καλῆς παιδείας ὥσπερ ἡ Σαουδική Ἀραβία, ἀλλά τῶν ἐνοικούντων τῇ ἑκάστῃ χώρᾳ τάς βελτίστας φύσεις εἰς ἀρχάς καταστῆσαι ἵνα οἷον τε γένηται  αὐτοῖς ἐπικουρεῖν ταῖς γυναιξίν!!!  Τοῦτο γάρ ἐστί τό ἐμοί ὡς ἀληθῶς δοκοῦν!!! 
Ποῖ γῆς ὁ ΟΗΕ ἐστίν, φίλοι; Πῶς δη οὐδείς τῶν Εὐρωπαίων ταῖς γυναιξί ἐπικουρεῖ λόγοις ἤ ἔργοις;  Ποῖ ἡ Μέρκελ ἐστί; Μέμνημαι δε ὅτι τῶν Εὐρωπαίων γυναικῶν πολλαί παραγενόμεναι εἰς Ἀραβίαν πολλάκις, περίθετον εἶχον τήν κεφαλήν αὐτῶν φενακίζουσαι οὕτω τάς ἐκεῖ γυναῖκας!! Αἰδώς!!! 

Μνημονευτέον δε ἡμῖν τί δή Σωκράτει εἴρηται περί γυναικῶν πολλοῦ τοῦ Χριστιανικοῦ τε καί Μουσουλμανικοῦ χρόνου πρότερον!!!  

Σωκράτης: "Γυναῖκες μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά" !!!

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top