Σωκράτης: Οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἔθνος ἔσται διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ’ ὅπως ὅτι μάλιστα ὅλη ἡ πόλις.

Ὤ ποῖος καιρός!!! Τοῖς χρήμασι πάντα, ὦ φίλοι, ἔξεστιν ποιεῖν καί δή μετανάστας λάθρα πλοίῳ περαιοῦν ἐκ τῆς Ἀφρικῆς εἰς τήν Εὐρώπην!!!!
Οὕτω τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ὀνείρου μέτοχοι βουλόμενοι γενέσθαι, μετανάστες, ἀμφί τούς τετρακοσίους, πλοίῳ λάθρα ἀφίκοντο εἰς Σαλέρνο τῆς Ἰταλίας τῇ προτεραίᾳ!!! 
Ἰσπανικόν ἦν τό πλοῖον, ὀνόματι Καντάμπρια, ὅ τούς μετανάστας ἐπεραίωσεν ἐκ τῆς Ἀφρικῆς εἰς τό Σαλέρνο!!!
Πρός δέ τούτοις, ἐν τῷδε τῷ πλοίῳ, φίλοι, φαρμάκῳ ἀπολωλυῖαι κατελήφθησαν πλέον ἤ πέντε καί εἴκοσι γυναῖκες!!! Ζῶσαι, ὡς εἴρηται, αἱ πᾶσαι γυναῖκες ἐπεβιβάσαντο ἐπί τό πλοῖον!!! Τί ἀκριβῶς συνέβη ἐν τῷ πλῷ καί ἐνεκρώθησαν; Δῆλον ἐστί ὅτι οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ὄντες τάς γυναῖκας ἀπέκτειναν!!! Ἴσως κάκιστον φάρμακον τι ἀπώλεσεν τάς γυναῖκας, ὡς ἐμοί δοκεῖ!! Διά τί τοῦτο ἐποίησαν; Αἰδώς!!!
Ὡς εἴρηται τοῖς ἐν Σαλέρνο ἄρχουσι, πᾶσας τάς νεκρωθείσας γυναῖκας βούλονται νεκροτομεῖν ἵνα οἷον τε γένηται αὐτοῖς ἀκριβῶς εὐρεῖν τό ἀληθές θανάτου αἴτιον!!! 
Ἐάν ἐκ τῆς νεκροτομῆς, εἴρηται, δεηθῇ τοῦ κολάζεσθαι ἤ τῶν ἐπιβαινόντων τις ἤ ἄλλος, ἐπιθετέον δίκη τε καί κολαστέον!!!
Ἔγραψα δέ αὐτά διά τόδε, ὅτι καθ´ ἑκάστην τήν ἡμέραν μετανάστες περαιοῦνται λάθρα διά θαλάσσης εἰς τήν Εὐρώπην ὑπό περί τούς μετανάστας  ἐμπόρων!!! Πολλάκις δε ἐν πόρῳ ὄντες πολλοί τῶν μεταναστῶν καί δή γυναῖκες καί παιδία ἀποθνήσκουσιν!!! 
Οὔκ ἐστι δε οὐδείς τῶν Εὐρωπαίων ὅστις οὕτω σφόδρα βούλεται ζητεῖν τά αἴτια τῶν θανάτων τε καί τούς μέν αἰτίους κολάζειν, τοῖς δε μετανάσταις βοηθεῖν!!! Πρός δέ τούτοις εἰσί καί πολλοί τῶν Εὐρωπαίων, Χριστιανοί ὄντες, οἵ οὐ φιλοῦσι τούς μετανάστας, ὄντας Μουσουλμάνους.
Ποῖ οὖν πορευόμεθα, φίλοι; Πῶς δυνατόν ἐστίν ἡμῖν μισεῖν ἀνθρώπους ὅτι Μουσουλμάνοι εἰσίν; Ἄγαν δ´ ἐστίν ἐπικίνδυνον τοῦτο, τό καταφρονεῖν τῶν Μουσουλμάνων!!! Ὠσαύτως  καί οἱ Μουσουλμάνοι ἡμᾶς, τούς Εὐρωπαίους, διώκουσιν καί κακά ποεῖν βούλονται!!! Σκοπεῖτε, ὦ φίλοι, τίνες ὑπό τούτου τοῦ μίσους ὠφελοῦνται; Χρή ἡμᾶς φιλεῖν τούς Μουσουλμάνους καί εἰρήνην ποιεῖσθαι τό λοιπόν, κατά τήν ἐμήν δόξαν!!

ΧαίρετεΕὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top