Σωκράτης: Τό κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐδέν διαφέρει!!! 

Πολλή ἀλογία τις συμβαίνει γίγνεσθαι, φίλοι, οὐ μόνον ἐν Ἑλλάδι ἀλλά καί ἀλλαχῆ. Εἰ καί πολλοί οἴονται βέλτιοι πολλῶν βαρβάρων εἶναι, οὐδενός διαφέρουσι τούτων τῇ ἀληθείᾳ!!!. Εὖ γάρ ἴστε πάντες ὅτι εἰ καί ὁ νόμος ἀπαγορεύει μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως τινά κακοποιεῖν τήν γυναῖκα, τῶν νῦν Ἑλλήνων εἰσί πολλοί, ἀνόσια ποιοῦντες τε καί οὐποτε δίκην φεύγοντες, οἵ τάς γυναῖκας κακοποιοῦσι καί δή τάς συντρόφους αὐτῶν!!! Εἰσί δέ καί πολλοί ἐπαιρόμενοι διά τῷ δύνασθαι ραδίως ἐκφοβεῖν αὐτάς!!! Τούτου δέ ἕνεκεν εἰσί πολλοί ὅμιλοι πρός καταφυγήν, ἐν οἷς προσφεύγουσιν αἱ κακοποιημέναι γυναῖκες!!!! Εἰς τοσοῦτο ἀπαιδείας ἤκομεν!!! 
Ἀκούσατε δή τί δεινόν προσφάτως ἐγένετο. 
Βασιλική Πετρίδη, ἐπαγγελομένη ὑποκρίνεσθαι τηλεοράσει, δέδαρται βιαίως τυπτομένη κατά τήν κεφαλήν καί δή τήν ὄψιν αὐτῆς, τῷ τέως συνεύνῳ καί νῦν ἐχθρῷ αὐτῆς!!!!
Ὁρᾶτε τήν Πετρίδης εἰκόνα!!!! Ὁρᾶτε τήν αἰμαλέα, οἰδηματώδην τέ καί μέλανα ὄψιν, τούς μώλωπας!!! Ὁρᾶτε τόν φόβον ἐν τῇ ὄψει αὐτῆς!!! Μικροῦ ἐδέησε ἀποθανεῖν τοῦ ἀγρίου δαρμοῦ ἕνεκεν!!! Πύξ, λάξ μετά σφοδρῆς βιαιότητος ἐτύπτετο ἡ ἀτυχής γυνή ἐπί μακρόν ὑπό τοῦ ἀγρίου τούτου θηρίου, οὐδέν ἐκ τῆς Πετρίδης ποτέ κακό παθόντος!!!! 
«Φόβος μέγας εἶλε με ὅτι ἀποθανῶ τοῦ δαρμοῦ ἕνεκεν» ἔφη ἡ Πετρίδη τῷ δικαστῇ κλαίουσα τέ καί πλήρης δακρύων οὖσα!!!
 «Αἰτησαμένῃ αὐτοῦ ἄψ δότω μοι τά ἐμά χρήματα ὡς ὤφειλε», ἔφη, «αὐτίκα ἄγριος καί σκαιός γενόμενος ἤρξατο τύπτειν με πύξ, λάξ ἄνευ ἐλαίους τινός, βουλόμενος ἀποκτεῖναι με!!! Ἐσώθην εὖ παθοῦσα ὑπό τοῦ θεοῦ. !!! Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ»!!!!

Τίς, φίλοι, ἄν ἔχοι εὐρεῖν παράδειγμα ἀδικίας μεῖζον τούτου; Τοῦ ἀεί κακοποιεῖν τήν σύντροφον αὐτοῦ; 
Λέγεται δε καί Σωκράτης ποτέ εἰπεῖν ὅτι οὔκ ἐστι μεῖζον κακό τούτου, τοῦ ἐκφοβεῖν ἀνθρώπους καί δή γυναῖκας!!! 
Οἶμαι δέ ὅτι οὐκ ἐστί τοῦ Ἑλληνικοῦ ἤθους τύπτειν τάς γυναῖκας, ἀλλά τοῦ βαρβαρικοῦ!!! Τό δέ χείριστον πάντων ὅτι οὐ μεταμέλονται ἐπί τούτῳ οἱ ποιοῦντες τοιαύτας ἀδικίας!!! Κατά δέ τήν ἐμήν δόξαν χρή τάς γυναῖκας μή ὀκνεῖν ἀλλά καταγγέλειν τούς ἄνδρας, τούς βουλομένους κακοποιεῖν αὐτάς!!! 
Ἐπανορθωθῆναι δε μοι δοκεῖ τά πράγματα ἄν, εἰ Ἑλληνική παιδεία γένοιτο τοῖς ἀνθρώποις!!! Νίκησον ὀργήν τῷ λογίζεσθαι καλῶς, Μενάνδρῳ εἴρηται!!!

Χαίρετε


Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top