Ἠ φύσις οὐδέν μάτην ποιεῖ...

Ἄρχομαι τοῦ ἄρθρου, φίλοι, λέγων ὅτι οἱ νῦν Ἕλληνες τήν ἑαυτῶν εὐφυΐαν παντελῶς ἀπέβαλον!! Οὔκ ἔτι μεγαλουργοῦσιν ὥσπερ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Ἀκούσατε, ἀκούσατε δή πάντες. Ἰδίας ἀνοησίας ἕνεκεν ὄμβρῳ ἀπωλέσθησαν πολλοί τῶν Ἑλλήνων τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδι!! Γιγνώσκετε δη, φίλοι, ὅτι πεπνιγμένοι τά σπλάχνα ὄμβρῳ κατελήφθησαν πολλοί τῶν Ἑλλήνων ἐν τινί χωρίῳ, οὐχ ἐκάς τῶν Ἀθηνῶν, ὀνόματι Μάνδρα. Πλέον τῶν εἴκοσι ἀπέθανον!!
Μα, πῶς δυνατόν ἐστι τοῦτο, ἴσως ἄν τις ἔροιτο. Πῶς ; Ὅπως ἀεί συμβαίνει ἐν Ἑλλάδι, φίλοι. Τεθαμμένοι εἰσί πάντες οἱ πέριξ τῆς Μάνδρας χείμαρροι τοῖς περιοίκοις!!! Καί ἴνα τί γένηται, ἴσως ἄν πάλιν ἔροιτο, ποιοῦσι τοῦτο; Ἰνα οἰκήσεις οἰκοδομῶνται παρά τούς νόμους!!! Δυστυχῶς πολλοί τῶν νῦν Ἑλλήνων ἀγάλλονται τῷ δύνασθαι ἐξαπατᾶν!!!!

Ἡ δέ συμφορᾶ τρόπῳ τῷδε ἐγένετο. Δεκάτης ὥρας γενομένης, ἴκελος νυκτί ἀπροσδοκήτως ἐγένετο ἡ ἡμέρα ὑπό ὀμβροφόρων νεφελῶν κατά πᾶσαν τήν Ἀττικήν μάλιστα δέ πάντων κατά Μάνδραν. Ἐκ τοῦ σκότους αὐτίκα λάβρος ὄμβρος μετά φοβερῶν βροντῶν κατέπεσεν τῇ πόλει φόβον μέγα ἐμποιών τοῖς πᾶσιν. 
Λέγεται δε ὅτι εἰς τοσοῦτο μέγα ἤρετο ἡ τοῦ ὄμβρου ἰσχύς ὥστε τῶν κατοίκων πολλοί ἐδέδισαν ὄμβρου κτύπον καί ἐπί τῇ θέᾳ τοῦ φοβεροῦ ὄμβρου ἐπειρῶντο  σωθῆναι ὅπως ἕκαστος ἐδύνατο, φεύγων διά τῆς πόλεως παντί τρόπῳ!!
Προϊόντος δε τοῦ χρόνου, τό τοῦ πλεονάζοντος ὕδατος ὕψος μέγα ἤρετο οὐκ ἐξόν αὐτῷ διά τῶν τεθαμμένων χειμάρων ἱέναι εἰς θάλατταν!!!  Οὕτω λάβρως, ὁρμώμενοι ἀπό τοῦ ὄρους Πατέρας, πηλώδεις χείμαρροι ἐπέπεσον τῇ Μάνδρᾳ ὀλλύντες πολλούς τῶν ἀνθρώπων, παρασύροντες ὀχήματα, οἰκίας, δένδρα, ἀνθρώπους, κτήνη κ.λπ. Λυπηρόν ἐστι ὁρᾶν ἡμᾶς, τούς Ἕλληνας, κακῶς πάσχειν ἀναιτίους ὄντας!! Ἴδετε τήν εἰκόνα, φίλοι. Πόλις πληρουμένη πηλοῦ!!!! Ἀντί πόλις εἶναι ἐρείπιος γῆ ἐγένετο!!

«Ὁ τῶν χειμάρρων ἐπιχωματισμός ἦν τό ἀληθές αἴτιον ἐξ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἀπέθανον. Ἐπικίνδυνον δε τοῦτο ἐστί, τό ἐπιχωματίζειν τούς χειμάρρους!!! » εἴρηται τινί τῶν ἀρχόντων.. 
Σωφρονέστερον ἄν εἴη, φίλοι, μή ἐπιχωματίζειν τούς χειμάρρους τοῦ λοιποῦ. Ἐφ´ ἡμῖν ἐστίν τούς ποιούντας τοῦτο κολάζειν!!!!
Νῦν χρή οὐ μόνον ἐπί τήν οἰκοδομίαν τῆς πόλεως πάντας γενέσθαι ἐπικούρους ἀλλά καί τοῖς πληγεῖσι βοηθεῖν παντί τρόπῳ. Ὁ χειμών τούς πληγέντας ἐπείγων διώκει ταλαιπωρουμένους ὑπό τῶν στερήσεων καί ὡς τάχιστα δεῖ τούς ἄρχοντας τί εὖ ποεῖν!!! 

Χαίρετε μάλα.

Εὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top