Οἴμοι τῆς κακῆς ἀγγελίας, φίλοι. Οἴκαδε ἀφικόμενος ὀψέ τῆς προτεραίας ἀπό τοῦ Ὀρίου Εὐβοίας, εἶδον τῷ τηλεοπτικῷ ὅτι πατήρ τις, νοσῶν μάταν, οὐ μόνον τά δίδυμα τέκνα αὐτοῦ ἀλλά καί ἑαυτόν ἀπέκτεινεν ἐπί τῷ τρίτῳ ὀρόφῳ πολυστέγου οἰκοδομήματος τινός.
Ὁ πατήρ, 42 ἔτη γεγονώς, διεζευγμένος τῆς σύζυγος αὐτοῦ ἐτύγχανε ὤν. Τά δύσμοιρα  δίδυμα, ὀκτώ ἔτη γεγονότα, διέμενον τῇ μητρί ἀπό τῆς διαζεύξεως ἄχρι τοῦ νῦν. 
Ὁ πατήρ, μάλα δολερός ὤν, τηλεφωνῶν τῇ γυναικί ἠτήσατο εἰς τήν ὄψιν αὐτοῦ ἐλθεῖν τά τέκνα κατά τήν τοῦ Κρόνου τέ καί Ἠλίου ἡμέραν (Σαββατοκύριακο). Οὕτω, πρωίας τοῦ Κρόνου, Σαββάτου καλουμένου πρός τῶν νῦν, ἡ μήτηρ πεισθεῖσα αὐτῷ, ἔπεμψε τούς παῖδας ναίεσθαι παρά τῷ πατρί!!!
Ἠνίκα δε μεσημβρία ἐγένετο, τῶν διδύμων ἤδη ἀφικομένων οἴκαδε παρά πατρί καί τῶν θυρῶν ἀσφαλῶς κεκλεισμένων οὐσῶν ὥστε μή ἐξόν οὐδενί ἐξιέναι τοῦ οἴκου, ὁ ἀγριώδης πατήρ πυρί ἐνέπρησεν τήν εὐνήν ἀποκτείνων καπνῷ πυρός ὁμοῦ τά δίδυμα τε καί ἑαυτόν!!! Ἄπιστον δε μοί ἐδόκει τοῦτο πιστεῦσαι οὐ βουλομένῳ!!! 
Εἰ καί πολλάκις ἐπειράσαντο τά δύσμοιρα δίδυμα, οὐχ οἷον τε γένοιτο ἀνοῖξαι τάς θύρας τε καί ἐξιέναι τοῦ πληρουμένου καπνοῦ οἴκου!! Οὐκ ἦν δέ οὐδείς οὔτε τῶν συγγενῶν οὐδέ τῶν περιοίκων ὅστις συνίει τά μέλλοντα ὡς  δεινά καί παράλογα γενήσεται!!! Συνήθης ἐδόκει τοῖς πᾶσιν ὁ δολερός πατήρ εἶναι!!! 
Οὐ πολλῷ δέ ὕστερον ἡ ἀστυνομία ἀφίκετο διά τά περαιτέρω. 
Λέγεται δέ ὅτι ὁ διεζευγμένος πατήρ μάλα ὠρρώδει κακολογίαν τε καί λοιδορίαν ὀφλεῖν ἐκ τῶν περιοίκων καί διά τοῦτο ἐν ὀργῇ εἶχε τήν τέως σύζυγον αὐτοῦ. Διά δε τοῦτο λέγεται  ὅτι  ποινήν τῆς συζύγου ἀνείλετο ἀποκτείνων τούς παῖδας!!!!
Οἵου πατρός ἔτυχον τά δύσμοιρα τέκνα, φίλοι!!! Τί οὖν τούς παῖδας ἀπέκτεινεν; Πῶς δυνατόν ἐστί τοῦτο; Τούς ἑαυτοῦ παῖδας ἀπεῖργε μή ἐξιέναι τοῦ οἴκου ἴνα ἀποθάνωσιν!!! Τί οὖν φῶμεν πρός ταῦτα!!!
Οὐ πολλοῦ δεῖ τινί δακρῦσαι ἀκούοντι τοιούτων κακῶν ἀγγελιῶν. 
Οὐδαμῶς δέ, οἶμαι, δεῖ ἡμᾶς ἐᾶν τούς παῖδας ἡμῶν μένειν ἀφυλάκτους!!! Κίνδυνος γάρ ἀεί ἐλλοχᾷ!!!

Εἴθε κούφα τοῖς παισί χθών ἐπάνωθεν πέσοι.!!!

Χαίρετε... 


Εὐμήχανος..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top