Τῶν νῦν πόλεων τὶς ἔστιν, ὦ φίλοι, ἥδε ἡ ἐν εἰκόνι κώμη; Ἔχετε εἰπεῖν; Πόλις γὰρ μεγάλη καὶ εὐδαιμονοῦσα τὰ νῦν ἐστι, πρωτεύουσα πόλις Εὐρωπαϊκῆς χώρας ἥν οἱ Ρωμαῖοι τὸ πρῶτον ηὗρον ἐν ἔτει 44. Ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκ τοῦ ταχέως ῥέοντος ποταμοῦ Plowonida ἐκαλεῖτο. 

Εὑρεθεῖσα οὖν ὑπὸ τῶν Ρωμαίων Λονδίνιουμ τὸ πρῶτον ἐκλήθη καὶ ὕστερον Λονδῖνον. Ναὶ, φίλοι, τὸ νῦν Λονδῖνον ἐστὶν ἥδε ἡ σμικρὰ κώμη!! 

Χαίρετε τῆς ἡμέρας..


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top