Τὶ ἡμῖν συμβαίνει, ὦ φίλοι, καὶ ἐπ' οὐδενὶ βουλόμεθα τοὺς εὐκλεεῖς ἡμῶν προγόνους ἀναγιγνώσκειν; Πῶς δῆτα χαμαὶ λελοίπαμεν αὐτοὺς ἄνευ αἰτίου τινος καὶ οὐδενὶ ἡμῶν μέλι ὥστε αὐτοὺς εἰδέναι; Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν; Οἱ Ἕλληνες, ὦ φίλοι, αἴτιοι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν γεγόνασιν. Αἰδὼς!

Ὁρῶ δὲ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης πολλὰς, ἀνδριάντας τῶν ἡμῶν προγόνων ἐν μέσῃ ταῖς πόλεσιν ἐχούσας. Πανταχοῦ Εὐρώπης πλὴν Ἑλλάδος.

Ἄρτι δὲ πρόσθεν εἶδον τὴν Εὐτέρπην κειμένην ἐν μέσῳ τῷ Λονδίνῳ, ἐπὶ τινος κήπου καλουμένου St George, ἐγγὺς τοῦ Brunswick Square. Ἴστε δὲ που τίς ἡ Εὐτέρπη ἦν ἤ οὔ; Μία τῶν μουσῶν, ἡ τῆς μουσικῆς ἦν, θυγάτηρ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Μνημοσύνης. 

Εἰ καὶ οὐ καθαρὰ ἐπὶ τῆς ὄψεὼς ἐστιν, μέγα τὸ ἑαυτῆς κάλλος ἡμῖν παρέχει!!

Τῆς προτομῆς ἀπολαύσατε, ὦ φίλοι, τῆς Εὐτέρπης..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top