Καὶ ἄφνω, ἐν ᾧ περὶ τοῦ Σωκράτους τὶ ἀνεγίγνωσκον, ἦχος τις τρομοποιὸς ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ τηλεφώνου ἐγένετο, ὅς φόβον μοι ἐνέβαλεν. Τὶ ἐς κόρακας τοῦτο ἐστὶν πρὸς ἑμαυτὸν ἐλογισάμην καὶ ἅμα τὸ τηλέφωνον χειρὶ ἥρπασα ἵνα ἴδω τὶς ὁ ἦχος ἦν.. Καὶ τὶ οἴεσθε ἦν; 
Μήνυμα 112 ἀφίκετο, ὦ φίλοι, προαγγέλλον ὅτι πάνυ ἄκρατα τὰ καιρικὰ τῆς νυκτὸς ἐλεύσονται.  Δεινὸς ὁ ἄνεμος πνεύσει ἀλλὰ καὶ ὄμβρος χαλεπὸς. Τὸν νοῦν ἐπὶ τούτοις προσέχετε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top