Ὃς ἂν ὑμῖν εἴπῃ, ὦ φίλοι, τά τοιαῦτα ἀρχαῖα οἰκοδομήματα μὴ δυνατὰ ἐν τῷ νῦν εἶναι, τούτῳ τὴν εἰκόνα ταύτην δείξατε. 
Ἐν εἰκόνι ἡ Γερμανικὴ πόλις Δρέσδη ( Dresden) ἐστὶν, ἥτις ἐξεφθάρη παντελῶς ἐν τῷ δευτέρῳ οἰκουμενικῷ πολέμῳ, ὡς ὁρᾶτε ἐν τῇ ἄνω εἰκόνι.
Ἐν τῇ κάτω εἰκόνι ὁρᾶτε ὡς αὐτὴν πάλιν οἱ Γερμανοί ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἔτεσιν ἐποίησαν.

Ἄξιοι οὖν οἱ Γερμανοὶ πολλῶν ἐπαίνων καὶ θαυμασμοῦ μεγάλου ἐπὶ τούτοις εἰσὶν.

Εὔχομαι εἰς ὑμᾶς πάντας μίαν ἀγαθὴν τε καὶ ποιητικὴν  Κυριακήν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top