Ἰδοὺ τὶ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς μυθολογίας καὶ οἱ Κινέζοι πράττουσιν ἐν μιᾷ τῶν ἀγορῶν τοῦ Πεκίνου, ἐν ᾗ εἰς χιλιάδας ἀριθμοῦνται τὰ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν παιδία πρὸς ἄσκησιν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ μυθολογίᾳ. Δεῦρο;. 

Μύρια εὖγε..
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top