Οὐ πλεῖον ἢ 80 χιλιόμετρα τῶν Ἀθηνῶν ἄπωθεν, ἡ Χαλκὶς, ἡ τῆς ἱερᾶς Ἀρεθούσης πόλις κεῖται. 
Κειμένη ἀπὸ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, ἐπιφανὴς ἐκ τῆς ἐν τῷ Εὐρίπῳ παλιρροίας ἐγένετο, ἥτις παλίρροια, ὀξεῖα μεταβολὴ τῆς ῥοῆς τοῦ θαλαττίου ὕδατος κάθ’ ἑκάστην ἕκτην ὥραν ἐστὶν, γιγνομένη ἐκ τῆς ἑλκτικῆς τῆς Σελήνης δυνάμεως. 
Ἡ πόλις ἱδρυμένη καὶ ἐπὶ ἀμφοτέραις ταῖς ὀχθαῖς τοῦ εὐρίπου ἐστὶν, οὖσα ἡ πρωτεύουσα τῆς Εὐβοὶας πόλις.
Ἄξιον δε, ἀλλά καὶ ῥᾴδιον ἐκεῖ γενέσθαι ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἐπὶ ἀναψυχὴν ἐστὶν. Εἰσὶν κατὰ τὴν παράλιον γαία τῆς πόλεως δειπνητήρια ἰχθύων τῶν ἀρίστων, ἔνθα παραθέτουσι πρὸς δεῖπνον προσφάτους ἰχθῦς. 
Ἴδετε τὸ κάλλος τῆς πόλεως...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top