Χαίρετε πάντες. Ἐπὶ τὸ ἡμερήσιον ἔργον ἤδη πορεύομαι, ὦ φίλοι, καὶ τὸ κρύος χαλεπὸν ἐστιν. Ἀμπεχόμενοι οὖν καλῶς τῆς οἰκίας ἐξέλθετε. Ὡς δὲ τοῖς μετεωρολόγοις προείρηται καὶ χιὼν κατὰ τὰ ὀρεινὰ ἐπιπέσει. 
Πρὸς ἑμαυτὸν δὲ λογίζομαι ὅτι προσήκει τῇδε ἐπὶ δεῖπνον ζωμὸν λαχανικῶν ἤ φασιόλων ἔχειν. Τοὺς φασιόλους ἔγωγε αἰροῦμαι καὶ εἰς τὸ Bread Factory μετὰ τῆς Ἑλένης μέλλω ἰέναι τῆς μεσημβρίας ἐπὶ τούτῳ.
Εἰς αὖθις..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top