Ὄγκοι πετρωμάτων ἐξ ὀλισθήσεως ἐν τῇ Ἄνω Ἡλιουπόλει πρὸ μηνὸς γενόμενοι, καὶ ἀκριβῶς ἐν τῇ ὁδῷ Διογένους, ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ κεῖνται, κωλύοντες τὰς διελεύσεις τῶν ἁμαξῶν τε καὶ λαοφορείων!! Ἕοικεν ὅτι οὐδενὶ μέλει.. Οἵαν χώραν οἰκοῦμεν, ὦ φίλοι;;  Τρίζουσι τὰ ὀστᾶ τῶν ἡμῶν προγόνων. Αἰδὼς ἀχρεῖοι. Ἴδετε τὴν εἰκόνα...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top