Μέγα χάος ἐγένετο τῆς νυκτὸς ἐν μέσῃ τῇ πόλει, ὦ φίλοι, ὅτε ἀτάκτως ἀλλοδαποὶ πρὸς ἀλλήλους βιαίως συνεκρούοντο, πυρὸς λαοφορεῖα τε καὶ ἁμάξας ἐμπιμπράντες ἀλλὰ καὶ φόβον μέγαν τοῖς περιοικοῦσιν ἐμβάλοντες. Μάλιστα δ’ ἐπὶ τὸ τέλος καὶ πρὸς τὴν νομοφυλακὴν συνεκρούσθησαν ῥίπτοντες λίθους καὶ βιαίως εἰσέβησαν εἰς τὸ οἴκημα τῆς Ὅπερας ἔνθα τα πάντα ἔθραυσαν!!!
Μέμνησθε ἄραγε ποία τις ἡ ἐκ τῆς Ὁλλανδίας βουλευτίς ἦν, ἥτις τὸν δάκτυλον ὑπὲρ τῶν ἀλλοδαπῶν πρὸς ἡμᾶς ἐκίνει ἐν τῇ ἡμῶν Βουλῇ; 
Λέγωμεν καὶ ταῦτα!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top