Ὦ ταλαίπωροι Ἕλληνες, πῶς ἐξειλίχθητε οὕτως; Τίς βάρβαρος τὰς κεφαλάς ὑμῶν κατέκοψεν; Θεωρῶν ὑμᾶς, ἡ ἐμὴ καρδὶα διαρρήγνυται ἐξ ὀργῆς. 
Καὶ εἰς τὸν ἀθίγγανον ἀνάκτορον μέγα ἐὰν δῷς, αὐτὸς τὴν σκηνὴν αἱρήσεται!!
Καὶ μετὰ τοῦτο, ἐπιζητοῦσι καὶ τὴν ἐπάνοδον τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος. Πρὸς τὶ; Κρεῖττον ἐστὶν ἐκεῖ, ὅπου νῦν ἐστιν..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top