Τὰ ἀπομένοντα ἐναργῆ ἐρείπια τοῦ μεγάλου ἱεροῦ πρὸς τὴν λατρείαν τοῦ Μενελάου καὶ τῆς Ἑλένης ὁρᾶτε, ὦ φίλοι, ὄντος ἐν Λακωνίᾳ ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος!!
Τὸ μέγα μέλαν σκότος καὶ αὐτὸ τὸ ἱερὸν ἀπώλεσεν..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top