Εὑρέθη ἐν σμικρῷ δώματι τῶν ἀνακτόρων οἰκοδομημάτων ἐν Αἰγαῖς ἡ εἰκὼν ἥδε ἐπιδεικνύουσα γυνὴ τινι φέρουσα πέπλον. Τὰ ἱμάτια τῆς γυναικὸς ὡς κυανᾶ παρίσταται καὶ καθάπερ τινὲς ἀναγράφουσιν καὶ βρέφος ἐν χερσὶν ἔχει. Ἀλλὰ ἐξ ὧν ἔγωγε δύναμαι ἰδεῖν, οὐ πάνυ σαφὲς τοῦτο ἐστὶν. Ἡ εἰκὼν ὑπέρ τὰ 2300 ἔτι πεποιημένη ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς στάσεως καὶ τοῦ ὕφους τῆς ποιήσεως δῆλον ὅτι ὁμοία δοκεῖ εἶναι μετὰ τῶν ὑστέρων εἰκόνων τῆς Θεοτόκου Μαρίας καὶ τοῦ βρέφους Ἰησοῦ. 

Ὡς εἰκὸς, ὦ φίλοι, ἡ εὕρεσις τούτου τοῦ ἔργου τέχνης ἐν Αἰγαῖς τὸ αἴτιον ἐγένετο πολλῶν διαλόγων ἐν τοῖς φιλοτέχνοις ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις οἵτινες τὰ ἀρχαῖα ἐρευνῶσιν. Ἡ γὰρ ὁμοιότης πρὸς ἀλλήλας ἀνάγκάζει αὐτοὺς λέγειν ὅτι ἡ εἰκὼν αὕτη ἦν, ἐξ ἧς ἡ ἀναδομὴ τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὑστέρῳ ἐγένετο. Πολλαὶ γὰρ αἱ ὁμοιότηταί εἰσιν.
Πολλὰ ὡς ἀληθῶς ἐστιν ἅτινα οἱ χριστιανοὶ παρὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἐν κρυπτῷ ὑπέλαβον. Ἀλλὰ ὅτι καὶ τὴν εἰκόνα τῆς μητρὸς Ἴσιδος ἔλαβον, μάλιστα πάντων ἐξέπληξεν με ἀναγνόντα τοῦτο. Τοῦτο δ’ ἐστιν ὅ οὐ δύναμαι εὖ νοῆσαι. Πρὸς τὶ οὕτω σκαιοὶ καὶ ἀπάνθρωποι πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἔτι καὶ νῦν οἱ Χριστιανοὶ εἰσιν; Εἰ μὴ οἱ Ἕλληνες ἦσαν, οὐδὲ οἱ χριστιανοὶ ἄν ποτε ἦσαν. Τὰ πάντα γὰρ παρὰ τῶν Ἑλλήνων βια ἥρπασαν!! Ὀλίγη αἰδὼς οὐ βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτὴν.. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top